ข่าวด่วน

ศูนย์ความเป็นเลิศ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ลงพื้นที่วิจัย-จัดทำพิกัดสิ่งมีชีวิต ‘ป่าเมี่ยง’100ปี ถอดรหัสความยั่งยืน

ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (BRIC CMRU) พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ลงพื้นที่ประสานงานเพื่อดำเนินการวิจัยเก็บตัวอย่าง และจัดทำพิกัดสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ป่าเมี่ยง บ้านปางมะกล้วย ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา

ดร.ทัตพร กล่าวว่า การดำเนินงานเป็นหนึ่งในพื้นที่ป่าเมี่ยงโบราณที่มีการสืบทอดการปลูกเมี่ยงมากว่า 100 ปี โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (อพ.สธ.มร.ชม.) และความร่วมมือจากนายสุวรรณ์ ชมชื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ และนายรุ่งโรจน์ คำแดง ผู้ใหญ่บ้านปางมะกล้วย ในการร่วมมือกัน ซึ่งทางคณะวิจัยคาดหวังว่าจะสามารถถอดรหัสการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่าอย่างเกื้อกูล และสามารถหาแนวทางการอนุรักษ์ร่วมกับการใช้ประโยชน์ที่สมดุลต่อไป

ทั้งนี้จากการสำรวจเบื้องต้น พบความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจจำนวนมาก อาทิ พรรณไม้ ไลเคนส์ แมลง นก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เห็ด จุลินทรีย์ สาหร่าย รวมถึงระบบนิเวศป่าเมี่ยงที่มีความพิเศษแตกต่างจากป่าทั่วไป ทำให้การปลูกเมี่ยงเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ความสมบูรณ์ของดิน สภาพแวดล้อม น้ำ ป่า และคน

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน