รร.สาธิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ สร้างความมั่นใจผู้ปกครอง-นร. พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน Covid – 19 รับเปิดภาคเรียน1กรกฎาคมนี้

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) เพื่อสร้างความมั่นใจและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ณ โรงพยาบาลลานนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผศ.เยี่ยมลักษณ์ กล่าวว่า ทางโรงเรียนมีกำหนดเปิดภาคเรียนระดับประถมศึกษาและระดับปฐมวัย ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยได้กำหนดรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ทั้งนี้ในส่วนของนักเรียนระดับประถมศึกษากำหนดจุดส่งนักเรียนฝั่งอาคารการศึกษาพิเศษ ซึ่งจะมีจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าอย่างเคร่งครัด โดยในส่วนของการเรียนการสอนจะดำเนินการตามตารางเรียนวันละ 6 คาบ แบ่งนักเรียนแต่ละห้องเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม A และ กลุ่ม B สลับกันมาเรียนวันเว้นวัน ซึ่งกลุ่มที่มาเรียนกับครูในชั้นเรียนกำหนดไม่เกินห้องเรียนละ 18 คน จัดห้องเรียนแบบเว้นระยะห่างทางสังคม กลุ่มที่อยู่บ้านจะมีการมอบหมายงาน กิจกรรมแบบคู่ขนานควบคู่กับการเรียนผ่าน Line Group ในบางรายวิชา กรณีพักรับประทานอาหารกลางวันทางโรงเรียนจะบรรจุอาหารกลางวัน ผลไม้ ใส่กล่องอาหารให้กับนักเรียน เพื่อนั่งรับประทานที่โต๊ะเรียนของตนเองโดยใช้ชุดอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว อาทิ กระเป๋า กล่องใส่อาหาร ช้อนส้อม สเปรย์แอลกอฮอล์ ผ้าขนหนู สำหรับการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนจะมีการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทั้งก่อนเรียน พักกลางวัน และหลังเลิกเรียน เลี่ยงการใช้ ห้องปฏิบัติการ งดการยืมของใช้ส่วนตัว หลีกเลี่ยงการสัมผัสร่างกาย และท้ายคาบเรียนทุกชั่วโมงจะกำหนดเวลาสำหรับล้างมือให้แก่นักเรียน

ทั้งนี้นักเรียนระดับประถมศึกษามีกำหนดปฐมนิเทศ กลุ่ม A วันที่ 29 มิถุนายน 2563 กลุ่ม B วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 07.30 – 11.00 น. ณ ห้องเรียนของตนเอง ต่อกรณีมาตรการลดหย่อนค่าเล่าเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยในภาคเรียนที่ 1 ทางโรงเรียนได้ดำเนินการก่อนสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส ดังนั้นจึงจะทำการลดหย่อนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยไม่เก็บค่าอาหารและลดหย่อนค่าห้องเรียนปรับอากาศ เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท

สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยกำหนดให้มาเรียนทุกวันตามปกติ โดยจะมีจุดคัดกรองตรวจวัดไข้ จัดห้องเรียนเว้นระยะห่างทางสังคม แบ่งนักเรียนในห้องออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม A และกลุ่ม B จำนวนเท่ากัน ดำเนินการสอนตามตารางกิจกรรมเสริมประสบการณ์และเวียนสอนทั้งสองกลุ่ม โดยจะงดใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ งดกิจกรรมกลางแจ้ง ในการรับประทานอาหารมีการจัดโต๊ะเว้นระยะห่างโดยมีคุณครูดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ทางโรงเรียนกำหนดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดระดับปฐมวัย ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 07.30 – 11.00 น. เพื่อซักซ้อมวิธีการเข้าโรงเรียน เข้าชั้นเรียนและพบคุณครูประจำชั้น ในส่วนของมาตรการลดหย่อนค่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ทางโรงเรียนจะทำการลดหย่อนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยจะลดหย่อนค่าห้องเรียนปรับอากาศ เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท

ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดและแนวทางการปฏิบัติตนของนักเรียนได้ทาง www.facebook.com/ Satit.cmru.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 885591 และ 053 – 885583

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน