ข่าวด่วน

กงสุลใหญ่ฯ มอบอุปกรณ์การทำงาน ตร.ภาค5 ร่วมมือไทยสู้อาชญากรรมข้ามชาติ

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายฌอน โอนีลล์ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ ในฐานะตัวแทนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา นำคณะเข้ามอบอุปกรณ์เพื่อการสืบสวนสอบสวนมูลค่าประมาณ 3.11 ล้านบาท (100,000 ดอลลาร์สหรัฐ)ให้กับ พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชาการตารวจภูธรภาค 5 ตัวแทนรัฐบาลไทย เพื่อนำไปใช้งานด้านการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและการลักลอบค้ายาเสพติด โดยเป็นส่วนหน่ึงของความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายระหว่างสหรัฐอเมริกาและไทย ที่ดำเนินมาอย่างยาวนาน 

กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ กล่าวว่า ความร่วมมือด้านการบังคับใช้ฎหมายระหว่างสองประเทศ เสริมสร้างความมั่นคงระดับชาติให้กับไทยและสหรัฐอเมริกา ทำให้สหรัฐอเมริกามีความภาคภูมิใจที่ได้สนับสนุนประเทศไทย และพันธมิตรในภาคเหนือของไทยเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและการลักลอบค้ายาเสพติดข้ามชาติ เพื่อปกป้องครอบครัวและชุมชนของเราได้ดียิ่งข้ึน

ทั้งน้ีสำนักงานกิจการยาเสพติดและการบังคับใช้ฎหมายระหว่างประเทศ (INL) ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ดำเนินการเพื่อมอบอุปกรณ์ดังกล่าว โดยที่ผ่านมา INL สนับสนุนกิจกรรมต่างๆเพื่อต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดการก่อการร้ายและองคก์รอาชญากรรมข้ามชาติ อีกทั้งยังให้ความช่วยเหลือด้านวัสดุอุปกรณ์ในประเทศไทยมากว่า 40ปี นอกเหนือจากการร่วมงานกับรัฐบาลไทย รัฐบาลประเทศต่างๆ ในภูมิภาค และองค์กรนอกภาครัฐ เพื่อพัฒนาข้อริเริ่มต่างๆ ในการสร้างศักยภาพให้แก่ภาคส่วนท่ีทำงานด้านยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทยและในระดับภูมิภาค

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน