ข่าวด่วน

สถานศึกษาเชียงใหม่ทุกแห่งพร้อมเปิดเรียน1กค.นี้ ยึดหลัก ‘มีไข้ ไม่สบาย หยุดเรียน พบหมอ’ป้องกันไวรัสโควิด-19เข้มข้น

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุม 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายกิตติ์ธเนศ ศรีสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ แถลงการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ว่า จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 และมีการเลื่อนการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา โดยกำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นั้น คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (คศจ.) ได้มีการวางมาตรการป้องกันและรองรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดเชียงใหม่ 

“เราแจ้งให้สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความตระหนักในการป้องกันโรค พร้อมจัดการเรียนการสอนแบบวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อย ๆ การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) โดยยึดหลักว่า ‘มีไข้ ไม่สบาย หยุดเรียน พบหมอ’ และจัดทำแผนมาตรการป้องกันและรองรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โดยยึดหลักตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งมาตรการป้องกันหรือคู่มือการป้องกันของส่วนราชการจากต้นสังกัดอย่างเคร่งครัด”

นายกิตติ์ธเนศ กล่าวว่า นอกจากนี้ คศจ. ได้แจ้งให้ทุกสถานศึกษาจัดทำข้อมูลประวัติสุขภาพ ความพร้อมของนักเรียน บุคลากร หรือผู้มาติดต่อในสถานศึกษา และให้นำมาตรการของต้นสังกัดไปปรับใช้ตามบริบทของแต่ละสถานศึกษา โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นสำคัญ

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน