ข่าวด่วน

ซันสวีท เดินเครื่อง ‘KC BIG SMART FARM’ขับเคลื่อนเมืองเกษตรยุคใหม่

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) โดยนายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) เดินหน้าโครงการส่งเสริมการเกษตร ‘KC BIG SMART FARM’ อย่างเป็นทางการ 2563  ด้วยการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง 3 รายหลักผู้รวบรวมวัตถุดิบข้าวโพดหวาน ประกอบด้วยนายชูศักดิ์ กองทอง นายปรัชญา อิทธิรส (บริษัท 118 ทริปเปิ้ลพี จำกัด) และนายเมทะณี แก้วดวง

นายองอาจ กล่าวว่า มีแนวคิดในการบริหารจัดการเกษตรยุคใหม่ Kick off โครงการส่งเสริมการเกษตร ‘KC BIG SMART FARM’ ขึ้น เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุน และส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร รวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตร โดยเริ่มต้นบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานก่อน เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยเผชิญกับปัญหาภัยแล้ง ส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่มีความไม่แน่นอน คุณภาพผลผลิตที่ลดลง และทำให้เกษตรกรต้องแบกรับภาระด้านต้นทุนที่สูงขึ้น การบริหารจัดการน้ำเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการทำการเกษตร

บริษัทจึงร่วมมือกับนักวิชาการ ผู้รวบรวมวัตถุดิบ รวมถึงเกษตรกรในการหาข้อมูล และลงพื้นที่สำรวจพื้นที่นำร่องในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย และอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยมีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 25,000 ไร่ และได้เริ่มวางแผนจัดทำระบบน้ำเพื่อการเกษตร ไม่หวังพึ่งพาฝนตกตามฤดูกาลอย่างเดียว และขุดเจาะน้ำบาดาล ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งการลงทุนขุดเจาะบ่อดาล 1 จุด จะสามารถส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรได้ในพื้นที่จำนวน 100 ไร่ พร้อมขยายผลต่อเนื่องไปยังพื้นที่อื่นในอนาคต

‘KC BIG SMART FARM’ ถือเป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ไปใช้พัฒนาต่อยอดการผลิต สามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร สร้างเครือข่ายที่มีความเชื่อมโยงข้อมูลและเกื้อกูลระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ Northern Thailand Food Valley กฎบัตรเชียงใหม่ และบริษัทเชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เป็นต้น ซึ่งจะสามารถแนะนำ ประสานงาน และติดตามการบริหารจัดการเกษตรแบบครบวงจร สามารถสร้างอาชีพ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้มั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

โดยมีหลักการสำคัญในการดำเนินการ 5 ข้อ ได้แก่ 1.การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านภูมิศาสตร์ที่ดี (Good Infrastructures for Farming) 2.การวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิต (Factors of Production) 3. พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ (Technology & Innovation) 4.การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม (Enterprise resource planning) และ 5.การรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ (Corporate Social Responsibility : CSR)

ทั้งนี้บริษัทขอเชิญชวนองค์กรหรือหน่วยงานที่สนใจร่วมงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับเกษตรกรรมท้องถิ่นของไทยให้ก้าวสู่อุตสาหกรรมระดับโลกได้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ นางอัมพันธ์ สุริยัง ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน โทร: 081-9925858 หรือ นายพัลลภ บุญถึง ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ โทร : 085-6950091

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน