เชียงใหม่ทำบุญ สืบชะตาเมือง724ปี เสริมสิริมงคล-สืบสานความดีงาม

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เทศบาลนครเชียงใหม่ ประกอบพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ครบรอบ 724 ปี ประจำปี 2563 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสารีย์สามกษัตริย์ โดยมีพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมนางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นายณัฐชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน และประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมพิธีอย่างคับคั่ง

ทั้งนี้พิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ จัดขึ้นในวันแรม 3 ค่ำเดือน 9 เหนือของทุกปี เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง เพื่อขอให้บ้านเมืองพ้นเคราะห์ภัย ตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณของชาวล้านนา รวมทั้งเป็นการต่ออายุของบ้านเมืองให้ยืนยาว ช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย และทำให้ชาวเชียงใหม่มีความสุขความเจริญ นับเป็นพิธีที่ทรงคุณค่า สร้างจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี สร้างความสามัคคีของชาวเมืองเชียงใหม่ และแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษผู้สร้างเมืองเชียงใหม่ ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป

สำหรับปีนี้เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้งดการจัดงาน 4 มุมเมือง เหลือเพียง 1 จุดเท่านั้น และมีการจำกัดจำนวนคน เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดบริเวณจุดจัดงาน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด – 19  

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน