ข่าวด่วน

ศป.บส.ชน.ส่งเสริมกลุ่มชาติพันธุ์ เลี้ยง ‘หมูดำ’สร้างอาชีพมั่นคงแก้ปัญหายาเสพติด อ.เชียงดาว

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 พล.ต.บุญยืน อินกว่าง รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (รองผบ.ศป.บส.ชน.) เปิดเผยว่า ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเตรียมการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาทางเลือก หรือ Mr.AD.2 ตำบลปิงโค้ง อ.เขียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และผู้นำชุมชนบ้านห้วยลึก เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงหมูดำพันธ์ุพื้นเมือง ที่เป็นที่นิยมและต้องการของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง สำหรับใช้ในการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ

“เราแนะให้ราษฎรใช้พื้นที่ข้างบ้านล้อมเป็นคอก เพื่อเป็นพื้นที่ในการเลี้ยงหมูดำพันธุ์พื้นเมือง ซึ่งเป็นการเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติทำให้หมูดำไม่เกิดความเครียด และไม่รู้สึกถูกกักขัง โดยมีการสร้างคอกแบบโรงเรือนแยก เพื่ออนุบาลลูกหมูดำ และมีการตอนลูกหมูดำตัวผู้ เพื่อให้โตไวและน้ำหนักดี” 

พล.ต.บุญยืน กล่าวว่า ศป.บส.ชน. ให้ความสำคัญในเรื่องปศุสัตว์และเรื่องการตลาด จึงจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงหมู เพื่อแนะนำชาวบ้านเกี่ยวกับการเลี้ยง และการจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการส่งเสริมผู้เลี้ยงรายใหม่ เพื่อให้การเลี้ยงหมูดำพันธุ์พื้นบ้าน มีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการของชาวบ้าน ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีอาชีพที่มั่นคงเพื่อลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน