‘ท่านผู้หญิงสิริกิติยา’ ร่วมส่งมอบแผนจัดการแก่17สถาบัน หนุนเชียงใหม่สู่..เมืองมรดกโลก

บ่ายวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คึกคักไปด้วยผู้คนในชุดพื้นเมืองล้านนาอันหลากหลาย ซึ่งต่างมารอต้อนรับ ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ที่ปรึกษาโครงการขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก Chiang Mai towards to World Heritage ในโอกาสสำคัญ ในฐานะประธานมอบแผนการจัดการ หรือ Management Plan จำนวน 5 เล่ม แก่ 17 สถาบัน เพื่อความร่วมมือการรักษาแหล่งมรดกเชียงใหม่ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามเอกสารความร่วมมือ ภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานร่วมภาครัฐ 17 สถาบัน 

โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รศ.โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายเฉลิมศักดิ์ สุรนันท์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และพระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน ผู้แทนหน่วยงานและสถาบันการศึกษาในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงนาม และรับมอบแผนการจัดการทั้ง 5 เล่ม ไปสานต่อตามความมุ่งหมายที่จะก้าวไปสู่..เมืองมรดกโลก  

ท่านผู้หญิงสิริกิติยา กล่าวว่า ตอบรับเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ เพราะเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีคุณค่าในฐานะมรดกของชาติและของโลก จึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้เมืองเชียงใหม่ก้าวขึ้นเป็นเมืองมรดกโลก เพื่อร่วมกันสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นสากล หรือที่เรียกว่า Outstanding Universal Value ของแหล่งมรดกเชียงใหม่ สู่การอนุรักษ์ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป

ทั้งนี้ 5 แผนการจัดการแหล่งมรดกเชียงใหม่ ประกอบด้วย แผนการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนเพื่อรักษาแหล่งมรดก (Community Empowerment) แผนการอนุรักษ์แหล่งมรดกและสิ่งแวดล้อม (Conservation & Environment) แผนการจัดการโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการความเสี่ยง (Infrastructure & Risk Managment) แผนการจัดการการท่องเที่ยว ผู้มาเยือน และอัตลักษณ์แหล่งมรดก (Visitor, Tourism and Identity) แผนการพัฒนาความสามารถและการวางแผนอนาคตแหล่งมรดก (Capacity-Building & Future Development)

ซึ่งนายเจริญฤทธิ์ กล่าวว่า เชียงใหม่มีความหลากหลายทางอารยธรรมและวัฒนธรรม มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นด้วยประเพณีและผู้คน มีผังเมืองที่ดี มีคุณค่าสากลที่ควรค่าต่อการอนุรักษ์ มีชีวิตและเรื่องราวยาวนานกว่า 724 ปี ดั่งคำขวัญที่ว่า นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง การจัดทำแผนจัดการเมืองอย่างมีคุณค่าเพื่อการผลักดันชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก ถือเป็นการรักษาแหล่งมรดกโลกให้เป็นสมบัติอันล้ำค่าของเมืองเชียงใหม่ ของชาติ และของโลกสืบไป  

ในขณะที่ รศ.ดร.วรลัญจก์ กล่าวว่า การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก เร่ิมมาตั้งแต่ปี 2558 ด้วยเป้าหมายหนึ่งเดียวคือ การขึ้นทะเบียนเชียงใหม่เป็นมรดกโลก โดยการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเชียงใหม่อย่างสมดุลควบคู่กันไป เพื่อให้ชาวเชียงใหม่อยู่อาศัยในเมืองอันเป็นที่รักแห่งนี้อย่างมีความสุขและยั่งยืน วันนี้ 17 สถาบันตกลงร่วมมือกันปกป้องและรักษาเชียงใหม่ให้เกิดความยั่งยืนอย่างมีคุณค่า ด้วยแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางเชื้อชาติ  

“เมืองเชียงใหม่มีคุณค่าอันโดดเด่นเป็นสากล คือ คุณค่าด้านการวางผังเมือง คุณค่าด้านวัฒนธรรมประเพณีล้านนา และคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมล้านนา ตรงกับเกณฑ์มรดกโลกอย่างครบถ้วนตามที่ยูเนสโกกำหนดไว้ เราจึงยื่นขอขึ้นทะเบียนเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลก มกราคม 2563 บนพื้นที่ 18.03 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่กันชน 183.12 ตารางกิโลเมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด 201.15 ตารางกิโลเมตร”

นายเฉลิมศักดิ์ กล่าวว่า ปี 2560 เชียงใหม่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโก (UNESCO) แล้วว่า เป็นเมืองแห่งการสร้างสรรค์ติดอันดับโลก ด้วยความโดดเด่นทางหัตถกรรม และด้วยศักยภาพที่หลากหลายทั้งมรดกแห่งล้านนาและการพัฒนาความเจริญ จึงก่อให้เกิดการพัฒนาและอนุรักษ์เมืองไปพร้อมๆ กันอย่างมีมิติ เพื่อการปกป้องและรักษาให้เกิดความยั่งยืน 

วันนี้จึงถือเป็นการจับมือกันเดินหน้าเพื่อนำเชียงใหม่สู่..เมืองมรดกโลก ตามเจตนารมย์และเป็นรูปธรรมต่อไป

จินตนา กิจมี เรื่อง / ขวัญดาว จิตรพนา ภาพ 

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน