‘สวทช.’ ปักหมุดวิทยาศาสตร์เข้มแข็ง ตั้งเป้าล้านนาก้าวไกล ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นประธานเปิดงานประชุมสัมมนาและแสดงนวัตกรรม สวทช.-วิทย์สัญจร ภาคเหนือ ประจำปี 2563 ‘นวัตกรรมสร้างสรรค์ พันธมิตรร่วมใจ ล้านนาก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม’ โดยมีนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ผศ.พาวิน มะโนชัย รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ประกอบการและเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมกิจกรรม

ดร.ณรงค์ กล่าวว่า สวทช. มุ่งสร้างกลไกพัฒนางานร่วมกัยชุมชนให้มีความแข็งแกร่ง เพื่อขยายผลและเพิ่มปริมาณงานทางวิชาการให้มากขึ้น เพราะงานเกษตรปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพภูมิอากาศ พืชบางชนิดปลูกต่างพื้นที่ก็จะได้ผลผลิตที่ต่างกัน จำเป็นต้องมีการวิจัย ทดสอบ ทดลอง เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ นำไปสู่การลงมือปฏิบัติจริง เพื่อก้าวไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ในอนาคต โดยภาคเหนือจะเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นและมลพิษทางอากาศ ซึ่งกำลังเป็นปัญหาสำคัญในพื้นที่ แต่ต้องอาศัยความร่วมมือและถ่ายทอดสู่การใช้ประโยชน์ในชุมชนท้องถิ่น วันนี้จึงถือเป็นการปักหมุดความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์ลงสู่พื้นที่อย่างจริงจัง

หลังจากนั้นได้มีการลงนามความร่วมมือการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตร หรือเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับ สวทช. พร้อมทั้งการเสวนาในหัวข้อ เกษตรกรอินทรีย์ : ทางเลือก ทางรอดของชุมชน นวัตกรรมอาหารผู้สูงวัย ตลอดจนนิทรรศการนวัตกรรมสร้างสรรค์ และการแสดงผลงานวิจัยของชุมชนต่างๆ อาทิ สิ่งทอพื้นบ้าน สมาร์ทฟาร์ม เมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ และศูนย์สมุนไพร

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน