ข่าวด่วน

เชียงใหม่แถลงจัดศิลปาชีพ ล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี เทิดพระเกียรติ ‘พระบรมราชชนนีพันปีหลวง’

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563  ที่แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ น.ส.วรัญญา วรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ และ ดร.อาณดา นิรันตรายกูล ผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกันแถลงข่าวจัดงาน ‘ศิลปาชีพ ล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 2’ ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 20.00 น. ณอุทยานหลวงราชพฤกษ์ต.แม่เหียะอ.เมืองเชียงใหม่จ.เชียงใหม่ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายอาทร  กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ และสมาชิกเครือข่ายสตรีในจังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 20 องค์กร ร่วมกันจัดงานศิลปาชีพ ล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 2 เพื่อสืบทอดพระปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีต่อสตรีไทย ทั้งการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรีที่ยากไร้ ด้อยโอกาส ให้มีอาชีพและสร้างรายได้ค้ำจุนครอบครัว สร้างความสุขได้ตามอัตภาพ เพื่อความภาคภูมิใจในคุณค่าแห่งตน เกิดความรักและหวงแหนในเอกลักษณ์ของแผ่นดิน นำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 – 2580) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 

ทั้งนี้ภายใน มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พันปีหลวง ที่แสดงถึงพระราชกรณียกิจด้านบทบาทสตรี และพระราชจริยาวัตรอันงดงามในฐานะแม่ของแผ่นดิน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี  ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ    พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี นิทรรศการจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง/โครงการหลวง นิทรรศการผ้าไทย ผ้าโบราณ สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย การเชิดชูเกียรติ สตรีและเยาวสตรีศรีนครเชียงใหม่ ประจำปี 2563

การประกวดมารยาทไทย และแข่งขันงานฝีมือประเภทแกะสลักผัก ผลไม้ การประกวดวงดนตรี WACM  Music Contest  การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าสมาคมสตรี  การจัดแสดงสาธิตผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลงานศิลปาชีพ และ โซนอาหารชวนชิม การประกวดร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน