เชียงใหม่น้อมรำลึก150ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ‘บุคคลสำคัญของโลก’

ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม เสนอชื่อพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เพื่อให้องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล ในปี 2563-2564 ซึ่งในการประชุมสมัยสามัญขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติให้ประกาศยกย่องพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หรือหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพนั้น กระทรวงวัฒนธรรม จึงให้จัดกิจกรรมการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล ในวันที่ 20 มกราคม 2563 พร้อมกันทั่วประเทศและทั่วโลก และให้มีการจัดกิจกรรมศาสนพิธี ทำบุญตักบาตร สวดมนต์ไหว้พระ เจริญจิตภาวนา กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมสันติภาพ

โดยคณสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล ณ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม วัดโรงธรรมสามัคคี อ.สันกำแพง วัดป่าอรัญญวิเวก อ.แม่แตง วัดป่าอาจารย์มั่น อ.พร้าว วัดถ้ำดอกคำ อ.พร้าว วัดพระธาตุดอยนะโม อ.พร้าว และวัดที่เกี่ยวข้องกับพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต  

และเนื่องจากพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นปรมาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐาน เป็นพระเถระที่คนไทยทั้งประเทศเคารพนับถือ ทั้งในขณะที่ท่านยังมีชีวิตดำรงอยู่และละสังขารขันธ์ไปแล้ว ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน พระอาจารย์มั่น หรือหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ (ภูริทัตโต) เป็นปรมาจารย์สายกัมมัฏฐานที่สมถะมุ่งหาความพ้นทุกข์ ครั้งเมื่อได้รับบัญชาจากคณะสงฆ์ธรรมยุตให้มาเป็นเจ้าอาวาส และพระอุปัชฌาย์อยู่ ณ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้ปฏิบัติหน้าที่เพียงปีเศษ ก่อนที่จะขอสละตำแหน่ง จาริกไปแสวงหาความวิเวก (ท่านรับเป็นเจ้าอาวาสแห่งเดียวเท่านั้น) 

ทางมหาเถรสมาคม และคณะสงฆ์จึงมอบหมายให้วัดเจดีย์หลวง จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการรำลึก 150 ปีชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตขึ้น โดยพระครูโสภณกวีวัฒน์ รักษาการเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง และพระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคุณ เลขานุการคณะสงฆ์ แจ้งว่า ด้วยความกตัญญูต่อพ่อแม่บูรพาจารย์ วัดเจดีย์หลวงได้จัดงานบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาส 149 ปีชาตกาลหลวงปู่มั่นมาตั้งแต่ปีที่แล้ว และปีนี้ถือเป็นงานครั้งใหญ่ จึงอาราธนานิมนต์พระเถระสายกรรมฐานจากทั่วประเทศมาร่วม ระหว่างวันที่ 18-21 มกราคม 2563 มีการจัดพิมพ์หนังสือประวัติศาสตร์เรื่องหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่สมบูรณ์ที่สุดและหนังสืออื่นๆ รวม 3 เล่ม พร้อมจัดทำล็อกเก็ตที่ระลึก เพื่อถวายพระเถระ มอบให้คณะกรรมการและศรัทธาประชาชน

โดยมีกำหนดการบำเพ็ญกุศล 150 ปีชาตกาล  หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร บูรพาจารย์ใหญ่สายกรรมฐาน ณ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร อ.เมืองเชียงใหม่ ดังนี้ วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.ลงทะเบียนผู้บวชธรรมจารี-ธรรมจาริณี ณ อาคาร ออป. เวลา 13.00 น. พิธีบวชธรรมจารี-ธรรมจาริณี เวลา 17.00 น.พระภิกษุ-สามเณร-ธรรมจารี-ธรรมจาริณี  พร้อมกัน ณ วิหารหลวงปู่มั่น ประธานจุดธูปเทียนและถวายสักการะหน้ารูปเหมือนและอัฐิธาตุ ศิลปินล้านนาอื่อกะโลง อาราธนาอัฐิธาตุและฟันกรามหลวงปู่มั่น ขึ้นประดิษฐานบนบุษบกประทักษิณรอบพระธาตุเจดีย์หลวง แล้วร่วมสวดบทสรภัญญะบูชาคุณหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต มีการทำวัตรเย็น/ อบรมปฏิบัติธรรมกรรมฐาน/ฟังพระธรรมเทศนา

วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 05.00 น.ทำวัตรเช้า เวลา 07.00 น.ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร 150 รูป ถวายภัตตาหารเช้าในบาตร เวลา 09.30 น. อบรมปฏิบัติกรรมฐาน/ ฟังพระธรรมเทศนา เวลา 11.00 น.ถวายภัตตาหารเพล เวลา 14.00 น.พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน อุทิศแด่ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต โดยมีปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมด้วย มีแสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ พระสงฆ์ 150 รูป สวดพระพุทธมนต์ ค่ำ เวลา 19.00 น.ทำวัตรเย็น/อบรมกรรมฐาน/ ฟังพระธรรมเทศนา

และพิธีการสำคัญ วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 05.00 น.ทำวัตรเช้า เวลา 07.00 น.ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร 150 รูป ถวายภัตตาหารเช้าในบาตร เวลา 09.30 น. อบรมปฏิบัติกรรมฐาน/ ฟังพระธรรมเทศนา เวลา 11.00 น.ถวายภัตตาหารเพล เวลา 15.00 น.พิธีบำเพ็ญกุศล 150 ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต สมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดเทพศิรินทราวาส และสมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธาน ศิลปินล้านนาขับจ๊อยบูชาพระคุณพระรัตนตรัยและบูชาคุณหลวงปู่มั่น แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์โดยพระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก พระสงฆ์ 150 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เสร็จแล้วศิลปินวัฒนา เพชรสุพรรณ แหล่ประวัติและบูชาคุณหลวงปู่มั่น  ภูริทัตโต ภาคค่ำมีแสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ (กลางวันมีซอพื้นเมือง)

วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 05.00 น.ทำวัตรเช้า เวลา 07.00 น.ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร 150 รูป ถวายภัตตาหารเช้าในบาตร เวลา 10.00 น. พิธีอาราธนาอัฐิธาตุฟันกรามหลวงปู่มั่นกลับวิหารหลวงปู่มั่น อาราธนาแบบพื้นเมืองล้านนา อื่อกะโลงล้านนา โดยศิลปินล้านนา พระสงฆ์ ธรรมจารี-ธรรมจาริณี กล่าวคำถวายสักการะ สวดบทสรภัญญะบูชาคุณหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นเสร็จพิธี 

หากประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาต้องการร่วมเป็นเจ้าภาพ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 064-4833963, 097-1954695, 087-1824710,089-9999380 หรือผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาถนนช้างคลาน ชื่อบัญชีวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร 533-0-268648

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน