ข่าวด่วน

เชียงใหม่เตรียมรับมือภัยแล้งปี2563 คาดน้ำน้อย-แจ้งเกษตรกรงดปลูกข้าวนาปรัง

วันที่ 7 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าวการเตรียมการรับมือสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำช่วงภัยแล้ง ข้อแนะนำและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงภัยแล้ง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล

นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่า จากปริมาณน้ำฝนที่น้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา ทำให้สถานการณ์น้ำในปีนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วง เพราะภาพรวมปริมาณน้ำในอ่างขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก รวมความจุ 639.787 ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้ำ 294.780 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 43.36 % อยู่ในเกณฑ์การเฝ้าระวัง โดยขอความร่วมมือเกษตรกรงดการปลูกข้าวนาปรัง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในด้านการบริโภค-อุปโภค และการทำน้ำประปา

“ปีนี้น่าห่วง ต้องเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีมติปล่อยน้ำให้เกษตรกร จำนวน 70 ล้านลูกบาศก์เมตร จากปริมาณกักเก็บ 105 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยจะเริ่มส่งน้ำตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม-1 กรกฏคม 2563 พร้อมมีมติงดปลูกข้าวนาปรัง และสถานการณ์น่าจะดีกว่าปี 2559 ที่เคยเกิดภาวะวิกฤติ” 

นายจรินทร์ กล่าวอีกว่า ในส่วนฝาย จำนวน 12 แห่ง มีการเฝ้าระวังให้อยู่ในเกณฑ์เก็บกักตามแผนบริหารจัดการ โดยเฉพาะท้ายน้ำจะพยายามรักษาระดับน้ำให้อยู่ที่ระดับ พร้อมตั้งศูนย์แก้ไขภัยแล้งและเปิดรับเรื่องราวร้องเรียนจากเกษตรกรตลอดลำน้ำปิงในพื้นที่ จ.ลำพูน และเชียงใหม่ เฝ้าระวังไม่ให้มีการปิดกั้นทางน้ำที่จะเป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการน้ำ เฝ้าระวังไม่ให้มีการปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำ งดการเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง และสุดท้ายคือ การเป็นผู้ถือกุญแจควบคุมการปิด-เปิดประตูปากคลองส่งน้ำในลำน้ำปิงทั้ง 12 ฝาย ที่อยู่ในความดูแลกรมชลประทานและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น   

ในขณะที่นายพัฒนา นุศรีอ้น เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า คาดการณ์ว่าปีนี้พื้นที่ที่จะมีโอกาสเกิดความแห้งแล้งในพื้นที่การเกษตร ด้านพืช จำนวน 21 อำเภอ 162 ตำบล เกษตรกร 39,717 ราย รวมพื้นที่กว่า 221,844 ไร่ ด้านปศุสัตว์ จำนวน 10 อำเภอ 38 ตำบล เกษตรกร 20,599 ราย ปศุสัตว์ที่จะได้รับผลกระทบ 923,381 ตัว ซึ่งขณะนี้มีการตั้งทีมเฉพาะกิจ 4 ชุด พร้อมออกให้ความช่วยเหลือ และสำรองพืชอาหารสัตว์และยารักษาโรคสำรองไว้เพื่อดูแล

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน