ข่าวด่วน

ม.นอร์ท-เชียงใหม่เตรียมประสาทปริญญาบัตรครั้งที่17 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ 19มค.63

วันที่ 5 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ประกาศแจ้งกำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562 ของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ว่า ในวันที่19มกราคม2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จะเป็นประธานในพิธี และเป็นผู้ประสาทปริญญาบัตรแก่ดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิต ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิต และบัณฑิต เข้ารับปริญญาจำนวนทั้งสิ้น 574 คน โดยแยกเป็นมหาบัณฑิตจำนวน 78 คน คือ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ 8 คน ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 32 คน ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน 38 คน และบัณฑิตจำนวน 496 คนคือ ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 26 คน ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 7 คน ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 15 คน ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยียานยนต์ 1 คน ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีก่อสร้าง 9 คน ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 4 คน ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7 คน ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) 4 คน ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีเครื่องสำอาง) 2 คน

การประสาทปริญญาบัตรครั้งนี้มีบัณฑิตได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งรวมทั้งสิ้นจำนวน 33 คน และมีมติเป็นเอกฉันท์มอบประสาทปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภททั่วไป สาขาวิชาการจัดการ ให้แก่ Dr. Chad Ruel Allred,Clinical Assistant Professor, Krannert School of Management, Purdue University, USA. ประวัติ จัดทำหลักสูตรเกี่ยวกับการตลาด สร้างโมเดลการตลาดถึง 80 โมเดล เพื่อใช้สอนเกี่ยวกับการจัดการด้านการตลาด (Marketing Management) การสร้างแบรนด์ทางการตลาด (Brand Management Course) การตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing) และหลักสูตรการวิจัยทางด้านการตลาด (Marketing Research) เคยดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการ บริษัท Intel ผู้บริหาร บริษัท Novell เป็นบริษัทบุกเบิกทางด้านเน็ตแวร์ คือระบบปฏิบัติการเครือข่ายหรือ Network Operating System พ.ศ. 2534-2541 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำคณะบริหารธุรกิจ Brigham Young University พ.ศ. 2545-2554 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำคณะบริหารธุรกิจ Purdue University พ.ศ. 2554- ปัจจุบัน และเป็นบุคคลสำคัญที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนโครงการต่างๆ เพื่อการพัฒนา ฟื้นฟูหมู่บ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นความร่วมมือกันของคณาจารย์และนักศึกษาทั้งสองสถาบัน ระหว่างมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยเพอร์ดู ระยะเวลา 7 ปี จัดทำเว็บไซต์ http://baantawai.9999.global/blog/ และการจัดสร้างภาพยนตร์สั้นนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับงานไม้แกะสลักและวิถีชีวิตของช่างแกะสลักบ้านถวาย จัดตั้งสมาคมชุมชนบ้านถวาย แห่ง Purdue University

และประสาทปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภททั่วไป สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ ให้แก่ ดร.บุญทา ชัยเลิศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ,ประธานบริหารห้างหุ้นส่วนจำกัดปางช้างแม่แตง ,กรรมการผู้จัดการบริษัทนาว่าเทค (ประเทศไทย) ,กรรมการผู้จัดการบริษัทไอวอรี่คอฟฟี่ ประเทศไทย จำกัด มีผลลงานทำด้านการท่องเที่ยวร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกวางบินห์ ประเทศเวียดนาม เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น คณะกรรมการช้างแห่งชาติ จัดทำโครงการช้างยิ้ม จัดทำหลักสูตรควาญช้างอาชีพ ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) ระหว่างอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เมืองผันโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่นอันจะเป็นไปสู่การพัฒนาความเป็นบ้านพี่เมืองน้อง ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้บุกเบิกแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีเสน่ห์ทางธรรมชาติ ทำให้เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ จนถือได้ว่าเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับมหภาคเนื่องจากการท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้เป็นอันดับหนึ่งให้กับประเทศไทย

และประสาทปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภททั่วไป สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ให้แก่นายเศรษฐี โชคดั่งน้ำไหล ผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่าตึงงาม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ผู้นำที่มีความโดดเด่นในการช่วยเหลือชุมชน อาทิ รางวัลชนะเลิศ ในการ “ประกวดบ้านสวยเมืองสุข” ประจำปี 2559 ของอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ รางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทชุมชน ครั้งที่ 18 (พ.ศ. 2560-2561) วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า จัดโดย สถาบันลูกโลกสีเขียว สนับสนุนโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รางวัลนักอนุรักษ์ดีเด่นของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ประจำปี 2560 รางวัลคนดีศรีล้านนา ประจำปี 2560 รางวัลผู้ใหญ่บ้านดีเด่น ชั้น 2 ประจำปี 2560 ของกระทรวงมหาดไทย รางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ชั้น 1 (แหนบทองคำ) ประจำปี 2561 ของกระทรวงมหาดไทย และได้รับการยกย่องว่า เป็นผู้นำชุมชนที่ช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่ จนส่งผลให้บ้านป่าตึงงามไม่เกิดจุดร้อน (Hotspot) ในช่วงวิกฤติฝุ่นควันไฟป่า มีความโดดเด่น ด้านการเป็นวิทยากรระดับมืออาชีพ ของชุมชนบ้านป่าตึงงาม ในฐานะเป็นแหล่งศึกษา ดูงานในโครงการฟื้นฟู เขาหัวโล้นประชารัฐ และชุมชนต้นแบบของหมู่บ้านขยายผล โครงการธนาคารอาหารชุมชน นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวบ้านป่าตึงงาม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวปกากะญอ ที่สามารถอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า ให้คงความอุดมสมบูรณ์ไว้ได

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน