ข่าวด่วน

ชลประทานเชียงใหม่วางแผนบริหารจัดการ ‘น้ำ’ฤดูแล้งปี2563

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ที่อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้งปี 2563 ของพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน จังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน โดยมี นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนส่วนท้องถิ่น เกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้ำทั้งจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน เข้าร่วมกว่า 200 คน

นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 1 กล่าวว่า การวางแผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้งปี 2563 ของพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนทั้งสองฝั่งแม่น้ำปิง ตั้งแต่ด้านท้ายน้ำฝายแม่แฝกจนถึงบริเวณเหนือเขื่อนภูมิพล มีความต้องการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2563 รวมทุกกิจกรรมกว่า 166 ล้านลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็นด้านอุปโภค-บริโภค 21 ล้านลูกบาศก์เมตร ประกอบด้วยสถานีผลิตน้ำประปาในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 7 สถานี จังหวัดลำพูน 1 สถานี ด้านการเกษตรในเขตจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนรวมพื้นที่เพาะปลูก 149,986 ไร่ มีความต้องการใช้น้ำ 144 ล้านลูกบาศก์เมตร และด้านการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์อีก 1 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งความต้องการใช้น้ำดังกล่าวจะใช้น้ำจากต้นทุน 2 แหล่ง คือ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จำนวน 70 ล้านลูกบาศก์เมตร และจากลำน้ำสาขาของแม่น้ำปิง 7 สาขา ประกอบด้วย น้ำแม่แตง น้ำแม่ริม น้ำแม่กวง น้ำแม่ทา น้ำแม่ขาน น้ำแม่ลี้ น้ำแม่กลาง อีก 96 ล้านลูกบาศก์เมตร

“สำหรับปีนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีน้อยกว่าปีที่แล้ว 20 ล้านลูกบาศก์เมตร จึงพิจารณาจัดสรรน้ำในฤดูแล้งปี 2563 โดยลำดับความสำคัญคือ การอุปโภค-บริโภค การรักษาระบบนิเวศน์และการท่องเที่ยว การเกษตรและอุตสาหกรรม ซึ่งสำนักงานชลประทานที่ 1 ขอความร่วมมือจากกลุ่มผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วน ในการปฏิบัติตามแผนการจัดสรรน้ำและมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ยกเว้นการประปาส่วนภูมิภาคที่มีสถานีผลิตและสูบน้ำดิบจากแม่น้ำปิงสามารถสูบน้ำได้ตามแผนการผลิต เพื่อผลิตน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค สามารถสูบน้ำได้ทุกวัน และในกรณีที่ปริมาณน้ำที่ส่งให้เพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ ขอให้กลุ่มผู้ใช้น้ำแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมต่อไป” นายอภิวัฒน์ กล่าว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน