สภาอุตสาหกรรมฯ ทำดีครบรอบ36ปี มอบเครื่องมือ-อุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลห่างไกล ร่วมอนุรักษ์ยางนา-ขี้เหล็ก ดูแลสาธารณประโยชน์-ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมรวงข้าว โรงแรมสมายล์ ล้านนา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายอนุชา  มีเกียรติชัยกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ แถลงเปิดตัวโครงการกิจกรรมทำดีครบรอบ 36 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลห่างไกล ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางโรงพยาบาลมีความต้องการใช้จริงและจะเกิดประโยชน์กับผู้ป่วยมากที่สุด พร้อมสนับสนุนสมาคมยางนา-ขี้เหล็กสยาม เพื่อการอนุรักษ์ถนนเส้นวัฒนธรรมให้คงอยู่กับจังหวัดเชียงใหม่สืบไป

“ปีนี้สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินงานครบรอบ 36 ปี ประกอบกับเป็นปีมหามงคลที่พระพรหมมงคล  (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) เจริญอายุวัฒนมงคล ครบ 8 รอบ จึงมีความเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดสร้างพระพุทธรูปเป็นที่ระลึก พุทธลักษณะเป็นพระพุทธสิหิงค์ (เชียงแสน สิงห์ ๑) ขึ้น เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมาดำเนินกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ จึงเกิดโครงการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่กับกิจกรรมทำดีครบรอบ 36 ปี ขึ้น ด้วยการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลห่างไกล คือ โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จำนวน 294,262.54 บาท โรงพยาบาลอมก๋อย จำนวน 383,000 บาท  โรงพยาบาลดอยเต่า จำนวน 296,000 บาท นอกจากนี้ยังมอบเงินสนับสนุนปรับปรุงอาคารสุจิณโณ โรงพยาบาลสวนดอก จำนวน 100,000 บาท และสมาคมยางนา-ขี้เหล็กสยาม จำนวน 200,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น1,296,206.54 บาท  ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมได้มีส่วนเข้ามาช่วยเหลือสังคม

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการกิจกรรมทำดีครบรอบ 36 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นให้ภาคอุตสาหกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมมากขึ้น ขณะเดียวกันภาคอุตสาหกรรมจะให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งหลังจากนี้ไปจะมีกิจกรรมดีๆให้ผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมอีกหลายโครงการ  รวมทั้งการรวมตัวกันของภาคเอกชน 3 สถาบันและหน่วยงานพันธมิตร เพื่อเข้าไปมีบทบาทในการทำหน้าที่เสนอประเด็นปัญหา ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อภาครัฐในการแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการค้าการลงทุนของภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของจังหวัด โดยเฉพาะประเด็นปัญหาเรื่อง ‘ฝุ่นควัน’ ที่ภาคเอกชนมีการตั้งคณะทำงานและติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

“ส่วนการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและสมาชิกนั้น  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่มีแนวทางในการดำเนินงานที่เน้นให้ความช่วยเหลือและมุ่งประโยชน์ต่อสมาชิกในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ  พร้อมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการได้พัฒนาธุรกิจของตนเองและสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ ซึ่งโครงการที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องคือ  Northern Thailand Food Valley  รวมถึงกิจกรรมเพิ่มโอกาสทางการตลาด อาทิ การจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์  งาน Gift Fair   งาน  New North   ในปี 2020 มีแผนงานที่จะจัดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือภายใต้ชื่องาน  FTI Fair 2020 ซึ่งจะมีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทอีกด้วย” นายอนุชา กล่าว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน