ข่าวด่วน

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ชวน ‘แอ่วเฮือน เยือนผญา’ชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ-เรียนรู้วิถีชีวิตล้านนา

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา ‘แอ่วเฮือน เยือนผญา’ ครั้งที่ 8 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยการวางโคมดาวเป็นสัญลักษณ์ โดยมีทายาทเจ้าของเรือนเก่าโบราณล้านนา กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เมียนมา และผู้แทนกงสุลต่างประเทศ นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวว่า การจัดงานพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ภายใต้แนวคิดตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 เชิงรุก : ล้านนาสร้างสรรค์ หวังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตด้านศิลปวัฒธรรม วิถีชีวิตล้านนา โดยบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม กลุ่มพ่อครู สล่า และผู้นำชุมชนมาจำลองวิถีชีวิตวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ประเพณีที่ยังคงสืบสานกันมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ให้ผู้ที่มาศึกษา เที่ยวชมได้เห็นและสัมผัส เรียนรู้ภูมิปัญญาผ่านการปฏิบัติและสามารถนำความรู้ที่ไปพัฒนาและต่อยอดสร้างนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ 

โดยกิจกรรมตลอดทั้ง 3 วันประกอบด้วย กิจกรรมสาธิตวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ อาหารการกินของชาติพันธุ์ในล้านนา (ไทลื้อ ไทยวน ไทเขิน ไทใหญ่ และกลุ่มเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมล้านนา) การบูรณาการงานวิชาการด้านชาติพันธุ์ล้านนา โดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กาดหมั้ว กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมต่างๆจากเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา และฐานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากสล่าล้านนา แบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ภายในงาน สำหรับบุคคลทั่วไปจำนวน 11 ฐาน และ ฐานการฝึกอบรมระยะสั้น 3 วัน สำหรับผู้ที่ต้องการรับใบประกาศนียบัตร จำนวน 5 ฐาน ซึ่งทุกท่านที่เข้าร่วมรับการอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปต่อยอดด้านภูมิปัญญาล้านนา ศิลปวัฒนธรรม การสร้างสรรค์อาชีพ การเรียนและการสอน ต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ทายาทตระกูลหลวงอนุสารสุนทรกิจและแม่นายคำเที่ยง ได้มอบทุนทรัพย์จำนวน 900,000 บาท เพื่อร่วมดำเนินการก่อสร้างโครงการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา ‘เรือนฝาไหล’ หรือเรือนแม่นายคำเที่ยง ซึ่งเป็นเรือนฝาไหลทั้งหลังหายากมากในปัจจุบัน เพื่อทำการย้ายและนำมาปลูกสร้างเป็นเรือนโบราณหลังที่ 10 เพื่อการอนุรักษ์และรักษาไว้ให้คงอยู่สืบไป

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าวได้ระหว่าง วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ สำหรับบุคคลทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพียงคนละ 20 บาท นักเรียน นักศึกษา คนละ 10 บาท และเด็กต่ำกว่า 10 ปี ไม่เสียค่าเข้าชม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053 943 625-6

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน