ข่าวด่วน

‘วราวุธ’ ลงพื้นที่ต้นแบบ ‘ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า’แม่ทา-เชียงใหม่

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน 10 หมู่บ้าน พร้อมมอบกล้าไม้ให้ผู้แทนหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมผู้แทนจากชุมชนที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน หรือ คทช.จากทั่วประเทศ และประชาชนในตำบลแม่ทา เข้าร่วม 

ทั้งนี้ชุมชนบ้านแม่ทา ถือเป็นชุมชนต้นแบบตามนโยบาย ‘ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า’ ที่สามารถจัดการ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของชุมชนได้อย่างยั่งยืน เพราะภาคประชาชนได้เข้าร่วมศึกษาและกำหนดเขตพื้นที่ป่าชุมชนและที่ดินทำกินร่วมกับส่วนท้องถิ่น ลดการทำลายและรักษาทรัพยากรไว้ ทำให้ทุกวันนี้ชุมชนบ้านแม่ทา มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่มีความสมดุลและยั่งยืนในวิถีของชุมชนและธรรมชาติ

นายวราวุธ กล่าวว่า รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ ที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมที่ดีโดยรวมของทั้งประเทศ และเห็นถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่อยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่ามาอย่างไม่ถูกต้อง จึงแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อเร่งรัดการจัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ โดยไม่ต้องเป็นกรรมสิทธิ์ แต่รับรองสิทธิ์ร่วมในการจัดที่ดินของชุมชน ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นที่จะแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกร และการรุกล้ำเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยอนุญาตให้อยู่อาศัยอย่างถูกต้อง ในลักษณะแปลงรวม ซึ่งการดำเนินงานของ คทช. ช่วยให้ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหา ให้อยู่อาศัยทำกินได้อย่างถูกต้อง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขณะเดียวกันชุมชนและหน่วยงานรัฐได้ร่วมกันดูแลรักษาและใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างยั่งยืนในลักษณะที่เกื้อกูลต่อการอนุรักษ์ เกิดความร่วมมือกันระหว่างชุมชนและหน่วยงานรัฐในการฟื้นฟูสภาพป่า ส่งผลให้พื้นที่ป่าของประเทศเพิ่มขึ้นอีก

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน