ข่าวด่วน

‘ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย’ทำดี ติดปีกเติมฝัน มอบศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์และห้องสมุดชุมชนเจ็ดยอด ต่อยอดอัตลักษณ์ท้องถิ่น

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 นายประภาส ทองสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย น.ส.ภาคนี วิริยะรังสฤษฏ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2010 น.ส.ภริตา  วิริยะรังสฤษฏ์ รองประธานจัดงาน Money Expo 2010 และ น.ส.โศรดา ธรรมประกอบ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ   บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ร่วมโครงการติดปีกเติมฝัน สนับสนุนศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์และห้องสมุดชุมชน ณ โรงเรียนวัดเจ็ดยอด เป็นแห่งที่ 9 ของ จ.เชียงใหม่ โดยมีนายเจตน์ สะสะรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1 รับมอบ

นอกจากนี้ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และพันธมิตร พร้อมต่อยอดอัตลักษณ์ท้องถิ่น ด้วยการสนับสนุนโครงการ ‘มัคคุเทศก์น้อย’ เพื่อฝึกทักษะอาชีพมัคคุเทศก์แก่เด็กนักเรียน และยังถือเป็นการปลูกจิตสำนึกให้รักและหวงแหนสมบัติของชาติในท้องถิ่นของตนเองให้คงอยู่สืบไป

โดยภายในชุมชนวัดเจ็ดยอด มีศาสนสถานล้ำค่าคือ วัดเจ็ดยอด ซึ่งถือเป็น 1 ใน 5 วัดสำคัญของ จ.เชียงใหม่ มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากกว่า 500 ปี ด้วยโบราณสถานที่มีลวดลายเป็นอัตลักษณ์สำคัญของชาวล้านนา ตลอดจนมีพระพุทธรูปที่เก่าแก่มากมาย มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาสักการะจำนวนมาก 

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน