ข่าวด่วน

แม่ทัพน้อยที่3 ตั้งเป้าปี2563 ‘อมก๋อย’ปลอดฝิ่น-ยาเสพติด น้อมนำพระราชดำรัสฯหนุนราษฎรมีคุณภาพชีวิตยั่งยืน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 กันยายน 2562 พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย  แม่ทัพน้อยที่ 3/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคง (กอ.รมน.) พื้นที่อำเภออมก๋อย เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ประจำปี 2562 ที่ห้องประชุมสักทอง โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ โดยมี พล.ท.กิตติธัช บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. นายวีรวัฒน์  เต็งอำนวยรองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบผลการดำเนินการที่ผ่านมาของศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย โดยเฉพาะการดำเนินการตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาฝิ่น ยาเสพติด และความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ระยะ 5 ปี ( 2560-2564 )

พล.ท.สุภโชค กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2562 พื้นที่อำเภออมก๋อยสามารถลดพื้นที่ปลูกฝิ่นได้ 65 หมู่บ้าน หรือ 90% ของหมู่บ้านเป้าหมาย พื้นที่ปลูกฝิ่นลดลงเหลือ 26.91 ไร่ หรือ 52.46% ของพื้นที่ลักลอบปลูกในปี 2561 สำหรับการใช้มาตรการทางกฎหมายต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับฝิ่น ยาเสพติด และปัญหาความมั่นคงสามารถดำเนินการได้ จำนวน 227 ราย หรือ 90.80% จับกุมผู้ต้องหาได้ 160 ราย ในส่วนของการค้นหาผู้เสพและผู้ติดฝิ่นในปี 2562 มีจำนวน 1,739 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 238 ราย หรือ 13.8% และมีผู้ผ่านการบำบัด จำนวน 214 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 124 ราย หรือ 57.49% ของผู้ผ่านการบำบัด ซึ่งผู้ที่ผ่านการบำบัดได้รับการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตจากหน่วยงานภาคี จำนวน 193 ราย 

สำหรับแผนงานอำนวยการและบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนั้น มีการขับเคลื่อนโครงการปรับปรุงถนนวงแหวนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เชื่อม 4 ตำบล อำเภออมก๋อย ระยะทาง 105 กิโลเมตรเศษ ในปี 2562 ดำเนินการไปแล้วจำนวน 12 กิโลเมตร โดยใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำลังดำเนินการอีก 2 แผนงาน ใช้งบประมาณจาก สำนักงาน กปร. จำนวน 20 ล้านบาท ระยะทาง 14.7 กิโลเมตร และงบจากกรมทางหลวงชนบท จำนวน 23.9 ล้านบาท ระยะทาง 17.4 กิโลเมตร ซึ่งทั้ง 2 แผนงานกองทัพบกมอบให้กองทัพภาคที่ 3 โดยกองพลพัฒนาที่ 3 เป็นหน่วยงานดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรของถนนวงแหวน ณ จุดวิกฤต หากโครงการปรับปรุงถนนวงแหวนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เชื่อม 4 ตำบล ของอำเภออมก๋อยแล้วเสร็จ จะทำให้ราษฎรและเจ้าหน้าที่สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต

พล.ท.สุภโชค กล่าวอีกว่า จากการบูรณาการทุกหน่วยงานเข้าดำเนินการทั้ง 6 แผนงานที่ผ่านมา ได้น้อมนำแนวทางพระราชทานของในหลวงรัชกาลที่ 9 คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาเป็นหลักในการดำเนินงาน ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยในปี 2563 จะมุ่งเน้นการควบคุมพื้นที่ไม่ให้มีการปลูกฝิ่นอย่างต่อเนื่องจริงจัง และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบำบัดมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ เพื่อมุ่งไปสู่ผลลัพธ์สุดท้ายคือ พื้นที่อำเภออมก๋อยปลอดฝิ่นและยาเสพติด ราษฎรในพื้นที่มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพและรายได้อย่างพอเพียง และปัญหาความมั่นคงในพื้นที่อำเภออมก๋อยหมดสิ้นไปให้ได้

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน