‘พระบรมราโชวาทในความทรงจำไทยทั้งชาติ’

…ความพอเพียงถือเป็นหัวใจของชีวิตประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่า ในการครองตน ครองคน และครองงาน จะประสบความสำเร็จในชีวิตหรือไม่เพียงใด ความพอเพียง ความสัตย์ซื่อสุจริต ความเพียร และความเป็นสุภาพชน จะนำพามาซึ่งตรรกะแห่งชีวิตคุณภาพ ที่เจริญก้าวหน้า สุขุมรอบคอบ และเป็นแบบอย่างของการดำเนินชีวิตแก่คนในชาติ ถือเป็นกรณีศึกษาในความเป็นต้นแบบ/แบบอย่างที่ยั่งยืน ของบุคคลในทุกๆ ระดับและสาขาอาชีพ นับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในสังคมวันนี้.. 

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2502 ความว่า ‘การใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัว ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ที่ประหยัดเท่านั้น ยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย’ พระบรมราโชวาทในความทรงจำไทยทั้งชาติ

*ส่วนหนึ่งจากการบรรยายพิเศษของ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา แก่ลูกหลานเยาวชน ครูอาจารย์ ณ พิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ วังวรดิศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 ‘สนทนายามเช้า’ ณ วังวรดิศ ตามดำริของอดีตเอกอัครราชทูต หม่อมราชวงศ์สังขดิศ ดิศกุล

#วุฒิสภา #พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ #กระทรวงมหาดไทย

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน