ข่าวด่วน

เชียงใหม่สำรวจพื้นที่ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ วาระมหามงคลแห่งการบรมราชาภิเษก ‘รัชกาลที่10’

วันที่ 16 กันยายน 2562 ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสปีแห่งพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาแผ้วถางหญ้ารอบสระน้ำหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ ตกแต่งต้นไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ ตลอดจนปลูกฝังให้เยาวชนและประชาชนทุกภาคส่วนมีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณพื้นที่สนามหญ้าข้างหนองน้ำ ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ด้านหน้า) ซึ่งต้นไม้ที่จะนำมาปลูกมีจำนวนทั้งสิ้น 211 ต้น ประกอบด้วยไม้ 5 ชนิด ได้แก่ ต้นพระเจ้าห้าพระองค์ ต้นมณฑาดอย ต้นเสี้ยวดอกขาว ต้นแคแสด และต้นขี้เหล็กอเมริกา 

ซึ่งภายหลังการหารือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่สำรวจสถานที่จัดกิจกรรม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน