ข่าวด่วน

‘แมสคอม มช.’ ทำบุญครบรอบ14ปี-ก่อตั้งคณะการสื่อสารมวลชน55ปี

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า วันที่ 27 สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งปี 2562 นี้ ครบรอบ 14 ปี รวมถึงครบรอบ 55 ปี แห่งการก่อตั้งภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ด้วย คณะการสื่อสารมวลชน จึงจัดพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง และประกอบพิธีสงฆ์ในช่วงเช้า ณ บริเวณโถงอาคารบริหาร คณะการสื่อสารมวลชน เพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงานต่าง ๆ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ตลอดจนผู้มีคุณูปการต่อคณะ 

“คณะการสื่อสารมวลชน เดิมเป็นภาควิชาการสื่อสารมวลชน สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2507 และได้รับการสถาปนาเป็นคณะในกำกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2548 มีสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน (FM100) และศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เชิงรุกของคณะและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ และด้านล้านนาสร้างสรรค์”

รศ.ธีรภัทร กล่าวอีกว่า ปัจจุบันคณะเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต ปรับปรุงใหม่ แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ วารสารศาสตร์บูรณาการ (Integrated Journalism) การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) และการสื่อสารบันเทิง (Entertainment Communication) มีโครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ และหลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัลแห่งแรกของภาคเหนือ โดยความร่วมมือกับวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี นอกจากนี้ ยังเปิดสอนระดับปริญญาโทสาขาการสื่อสารศึกษาและการสื่อสารการตลาด และมีแผนที่จะเปิดสอนระดับปริญญาเอกในอนาคตตามวิสัยทัศน์ “ผู้นำสถาบันการศึกษาด้านการสื่อสารมวลชนแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาสังคมแห่งความสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วม 

“สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน We Communicate, We Create, We Share” รศ.ธีรภัทร กล่าวทิ้งท้าย

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน