เจ๋ง เยาวชนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เชียงใหม่ ส่ง ‘สวนสัตว์กระป๋อง’ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 22 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมเวทีเสวนา ‘วัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติกับการนำมาออกแบบ เพื่อใช้ประโยชน์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโลกได้อย่างไร’ โดย ผศ.ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมทางการเกษตร สำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ผู้แทนคณะกรรมการตัดสินการประกวด) และนายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และนางหัทยา อนุสสรราชกิจ ตัวแทนภาคีขับเคลื่อนเชียงใหม่จัดการตนเองและเพื่อสานต่อโครงการให้ยั่งยืน

นายอนุชา กล่าวว่า การประกวดออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ครั้งที่ 1 มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 104 ทีม ประกอบด้วย ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา จำนวน 62 ทีม และประเภทกลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป จำนวน 42 ทีม โดยมีผู้ร่วมส่งผลทั้งสิ้น 26 ผลงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานด้านการออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติที่ยังไม่แพร่หลายมากนัก ซึ่งสำนักงานพัฒนาพิงคนครเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมให้นักออกแบบรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการนำวัสดุธรรมชาติมาใช้ในงานออกแบบต่อไปในอนาคต เป็นการสร้างสรรค์งานจากธรรมชาติ เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม และสามารถต่อยอดสู่การสร้างงานสร้างอาชีพแก่ชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นแก่นักออกแบบในการผลิตผลงานสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ๆ ซึ่งผลงานทั้งหมดจะนำไปพัฒนาและนำมาจัดทำเป็นของที่ระลึกของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพื่อจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวต่อไป

ผศ.ดร.ดวงพร กล่าวว่า การตัดสินใจให้รางวัลลำบากมาก เพราะผลงานมีความคิดสร้างสรรค์ดีมาก โดยเฉพาะเยาวชนแต่อาจต้องมีการพัฒนาต่อยอดสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อมุ่งสู่ธุรกิจและเปิดตลาดได้จริง เพราะผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมหนักหนามากกว่าที่คิด หากทุกคนไม่ตระหนักและรีบแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมก็จะทวีความรุนแรงขึ้น

นางหัทยา กล่าวว่า การนำเศษวัสดุที่เป็นขยะมาสร้างสรรค์เป็นช้ินงานที่สามารถสร้างรายได้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการลดเลิกขยะทุกชนิด และการที่เยาวชนเริ่มมาเข้ามาสนใจสิ่งแวดล้อมจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสมัครใจที่จะตระหนักถึงปัญหามากกว่าที่จะถูกกฎหมายบังคับ ซึ่งต่อไปก็จะเป็นความผูกพันในวิถีชีวิตของผู้คนชาวเชียงใหม่

สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ชื่อผลงาน The secret of night safari สวนสัตว์กระป๋อง โดย น.ส.นัฏฐิรา ชัยศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม และ น.ส.ปีรีชญาภรณ์ คำแปง นักเรียนชั้น ปวช.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 20,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ชื่อผลงาน Fragrant Flowers Holder ผลิตภัณฑ์ใส่ดอกไม้หอม โดย น.ส.นัยน์นภัส ยะสารวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอแยลวิทยาลัย ได้รับทุนการศึกษามูลค่า 15,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ชื่อผลงาน Chiang Mai Night Safari World Board Game ตอนพาน้องกลับบ้าน Take me home โดย นายเจนทัด เจนพิชการ นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัย Hochshule anhalt และ น.ส.ธันยพร วงศ์ธิติโรจน์ ได้รับทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท  

ประเภทกลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ชื่อผลงาน Quilling Dry Leaf โดย น.ส.อธิษฐาน แก้วดี ประกอบอาชีพกราฟฟิกดีไซน์ และ น.ส.ภิธิตา แก้วดี ประกอบอาชีพอิสระ ชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ชื่อผลงาน กระเป๋ารักษ์โลก (Eco bag) โดย นางศิริลักษณ์ จันทร์แก้ว นางพรนิภา ดวงไทย และนางธรรมพร ยะสินธุ์ ประกอบอาชีพอิสระ ชาวจังหวัดลำพูน ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ชื่อผลงาน กระถางรักษ์โลก โดยนายณัฐวุฒิ ทรายมูล ประกอบอาชีพสถาปนิก ชาวจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท

สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนจากการร่วมโหวตของประชาชนในช่องทาง Facebook ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา ผลงานที่ได้รับการโหวตมากที่สุดคือ The Baggle กระเป๋ายีราฟใส่อาหารสัตว์ โดย นายพุทธภาคย์ สามลทา และนายชณาณัฏฐ์  โฉมงาม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้รับทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท และประเภทกลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ผลงานที่ได้รับรางวัลคือ กระเป๋ารักษ์โลก Eco bag โดยนางศิริลักษณ์ จันทร์แก้ว นางพรนิภา ดวงไทย และนางธรรมพร ยะสินธุ์ ประกอบอาชีพอิสระ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท  

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดผลงานการออกแบบได้ที่ Facebook : การประกวดออกแบบของที่ระลึก จากวัสดุธรรมชาติ https://is.gd/Dx5KTL หรือสอบถาม ได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โทร. 053 – 920000 หรือ Line@ : nightsafari

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน