โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยจัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ‘วันแม่แห่งชาติ’ที่สวนสัตว์เชียงใหม่

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เข้าศึกษาเรียนรู้ชีวิตสัตว์ชนิดต่างๆ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ไปประกอบการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มทักษะและปูพื้นฐานทางสังคมให้มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในอนาคต ควบคู่ไปกับการมาพักผ่อนหย่อนใจ 

ตลอดจนเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับความรู้จากประสบการณ์จริง โดยมีพี่ๆ วิทยากรจากสวนสัตว์เชียงใหม่ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่านอกถิ่นอาศัย ตลอดจนถึงการเยี่ยมชมหมีแพนด้าคู่ขวัญ ‘ช่วงช่วงและหลินฮุ่ย’  ชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภายในเชียงใหม่ ซู อครอเรียม เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติในพื้นที่ป่าเชิงดอยสุเทพที่งดงาม

ทั้งนี้สวนสัตว์เชียงใหม่ ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ ตอบสนองพระราชบัญญัติ (พรบ.) การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 สามารถให้บริการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องของสัตว์และสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาของนักเรียนในแต่ละช่วงชั้น และเพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีประสิทธิภาพของเยาวชนและครอบครัว ในการปลูกฝังและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในด้านสติปัญญา อารมณ์ และจริยธรรม เพื่อพัฒนาทักษะในการบูรณาการความรู้ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้จากตัวอย่างจริง ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ 

นอกจากนี้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ยังร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติด้วย

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน