ข่าวด่วน

องคมนตรีเปิดงานสืบสานงานพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ โชว์ศักยภาพงานสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการหลวง ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานเปิดงาน ‘วันสืบสานงานพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน’ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 โดยมีนิทรรศการและผลงานดีเด่น เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด งานโครงการหลวง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายศุชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พล.ท.ฉลองชัย ชัยคำ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่รับผิดชอบร่วมงาน

ซึ่งทางสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. มีนโยบายสนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผลงานโครงการหลวงในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมบนที่สูงของประเทศไทย ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน เป็นกลไกในการเสริมสร้างงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศ เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสร้างความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ด้วยการรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง โดยขยายผลสำเร็จไปพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงอื่นๆ ที่อยู่ห่างไกลและทุรกันดาร ซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ดำเนินงานในศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 39 แห่ง พื้นที่ 6 จังหวัด และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 44 แห่ง ในพื้นที่ 8 จังหวัด 616 กลุ่มบ้าน และถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงสู่ชุมชนบนพื้นที่สูงเครือข่าย จำนวน 914 กลุ่มบ้าน พื้นที่ 14 จังหวัด

ทั้งนี้การจัดงานวันสืบสานงานพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนนี้ หวังให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานของเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ของสถาบัน จากการทำงานวิจัย งานพัฒนา และงานสนับสนุนด้านต่างๆ โดยมีเกษตรกรผู้นำจากพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และหน่วยงานร่วมบูรณาการ 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน แม่ฮ่องสอน ตาก เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี เลย กำแพงเพชร และอุตรดิตถ์ เข้าร่วมงานกว่า 700 คน รวมทั้งการเผยแพร่ผลงานเด่น และผลสำเร็จจากการพัฒนาพื้นที่สูงให้กับเกษตรกร เจ้าหน้าที่ หน่วยงาน และผู้สนใจทั่วไป สามารถนำองค์ความรู้ เทคนิค ประสบการณ์ต่างๆ ไปปรับใช้ในการพัฒนางานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเกษตรกรและผู้แทนหน่วยงานให้สามารถขับเคลื่อนงานพัฒนาพื้นที่สูง ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน

ทั้งนี้ภายในงานยังมีการนำเสนอผลสำเร็จของงานวิจัย และงานพัฒนาที่โดดเด่น มากกว่า 100 เรื่อง อาทิ บ้านห้วยเป้า ตำบลทุ่งข้าวพวงอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ : หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ‘อยู่เย็น เป็นสุข’ เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง และได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา หมู่บ้านสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย บ้านแม่จริม ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน : ชุมชนลดการเผาด้วยการพัฒนาแบบโครงการหลวง ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกถั่วเหลืองหลังนาโดยไม่ไถพรวน และไม่เผาฟาง ซึ่งเป็นการลดปริมาณหมอกควันในพื้นที่ถือ เป็นชุมชนต้นแบบในการรณรงค์การแก้ไขปัญหาหมอกควัน แม่วากโมเดล โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ  ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ : ต้นแบบในการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการฟื้นฟูป่า สร้างป่าสร้างรายได้ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาพืชเศรษฐกิจที่สำคัญบนพื้นที่สูง เช่น กาแฟ กัญชง ไม้ผล และข้าว การจัดกิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้นำเกษตรกร และกิจกรรมอื่นๆ เช่น การประกวดผลิตผลทางการเกษตร การประกวดคลิปสั้น และภาพถ่ายแสดงผลงานเด่น กิจกรรมอาสาทำความดี ร่วมกันดูแลรักษาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ในบริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์และบริเวณใกล้เคียง และตลาดนัดชาวดอย เป็นต้น

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน