ประธานกลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดหวานแนะเกษตรกร ปลูกพืชทนแล้งรับมือฝนทิ้งช่วง

วันที่ 31 กรกฏาคม 2562 นายองอาจ กิตติคุณชัย อุปนายกและประธานกลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดหวาน และผู้บริหารบริษัทซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN เปิดเผยว่า กลุ่มข้าวโพดหวาน สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป จัดการประชุมคณะวัตถุดิบข้าวโพดหวานครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมเวียงคำศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำและคุ้มขันโตกจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในสภาวะภัยแล้ง หลังงกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศถึงการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ (El NiNo) ที่จะส่งผลให้สภาพอากาศปีนี้ร้อนยาวนาน โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562 ประเทศไทยจะมีฝนตกน้อย และปริมาณน้ำฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติ การขาดแคลนน้ำสำหรับใช้ในการเกษตรทำให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ผลผลิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย กระทบอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรที่ขาดแคลนวัตถุดิบ

“โครงการ Smart Farming โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ทางการเกษตร เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน มีการพัฒนาระบบเกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture) และ IoT Sensor เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้เก็บข้อมูลภาคเกษตรเกี่ยวกับ อุณหภูมิ แสงแดด แรงลม ปริมาณน้ำฝน ความชื้นในอากาศ และเก็บตัวอย่างแมลงศัตรูพืช พร้อมนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนา และเชื่อมโยงเข้าสู่แอพพลิเคชั่น รวมถึงการนำระบบเซ็นเซอร์มาใช้ตรวจวัดค่าปริมาณความชื้นในดิน เพื่อปล่อยน้ำผ่านสัญญาณวิทยุลงไปยังแปลงเกษตรอัตโนมัติ จะสามารถช่วยใช้เกษตรกรสามารถนำข้อมูลมาวางแผนการเพาะปลูก และพร้อมรับมือกับความเสี่ยงจากภัยแล้งได้ทันท่วงที”

นายองอาจ กล่าวอีกว่า น้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการทำอาชีพเกษตรกรรม ปัญหาภัยแล้งที่เกิดจากฝนทิ้งช่วงส่งผลกระทบรุนแรงต่อเกษตรกรที่กำลังเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรอย่างมาก จึงส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย แนะนำให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวโพดหวาน ซึ่งถือเป็นพืชทางเลือกหนึ่ง เนื่องจากสามารถทนแล้งได้ดี และใช้เงินลงทุนไม่มาก อีกทั้งใช้เวลาปลูกเพียง 70-75 วัน ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งการทำการเกษตรแบบ contract farming หรือการทำสัญญาซื้อขายผลผลิตล่วงหน้ากับเกษตรกร เป็นการราคาประกันเพื่อให้เกษตรกรและครอบครัวสามารถผ่านช่วงวิกฤติภัยแล้ง และเป็นการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

“หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ต้องร่วมกันสร้างมาตรการและดำเนินการในเชิงป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับเกษตรกร โดยเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำให้เกษตรกรทราบอย่างทั่วถึง และมีการช่วยเหลือเกษตรกรโดยการผลิตฝนเทียม หรือการเจาะบาดาล

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน