แม่ทัพภาคที่4ขึ้นเหนือ รับมอบ ‘ต้นกล้ากาแฟอะราบิกา’20,000ต้น ชูเศรษฐกิจพอเพียง หนุนคุณภาพชีวิตชายแดนใต้

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 30 กรกฏาคม 2562 ที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่(ขุนวาง) ต.แม่วิน อ.แมว่าง จ.เชียงใหม่ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 รับมอบต้นกล้ากาแฟอะราบิกา จำนวน 20,000 ต้น ตามโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากนายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร โดยมี พ.อ.อโณทัย ชัยมงคล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 33 นายระวีวงศ์ วงศ์ปราชญ์ นายอำเภอแม่วาง  ผู้แทนเกษตรกร และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม 

พล.ท.พรศักดิ์ กล่าวว่า ในนามของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกคน รู้สึกยินดีและขอบคุณกรมวิชาการเกษตรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มอบอาชีพ มอบรายได้ และเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะช่วยกันส่งมอบความสงบสุขให้เกิดข้ึนในอนาคตอันใกล้น้ี สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นปัญหาที่ส่ังสมมาเป็นเวลานาน และมีความซับซ้อนเชื่อมโยงกันหลายมิติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  จึงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นท่ี โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลท่ี 9 มาเป็นแนวทางในการแก้ไข ปัญหา จนทำให้สถานการณ์ในพื้นที่ดีข้ึนมาโดยลำดับ และหวังให้เกิดสันติสุขได้โดยเร็ว

“นอกจากการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงแล้ว ผมเชื่อว่างานด้านการพัฒนาก็เป็นงานหลักท่ีสำคัญท่ีจะส่งผลให้สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ยุติลงได้ หากทำให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี  มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผมเชื่อว่าจะสามารถทำให้ประชาชน ไม่เข้าไปมีส่วนร่วม หรือให้การสนับสนุนการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ ซึ่งแนวทางพระราชทานที่ในหลวง รัชกาลท่ี 9 ทรงใช้ในการแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นของประชาชนในพื้นท่ีภาคเหนือ โดยการส่งเสริมการปลูกกาแฟทดแทน เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน” 

แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะในบางพื้นที่ของจังหวัดยะลา มีการปลูกกาแฟเดิมอยู่ก่อนแล้ว แต่ยังขาดการส่งเสริมสนับสนุนอย่างจริงจัง เราจึงเห็นว่าโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มายกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนผ่านการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าภาคการเกษตร ให้มีความเข้มแข็งด้วยการปลูกกาแฟเพิ่มมากย่ิงขึ้น โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดหาและส่งมอบต้นกล้ากาแฟให้ปราชนนำไปปลูกแล้วกว่า 20,000 ต้น แต่ยังมีเกษตรกรในพื้นท่ีมีความสนใจและเข้าร่วมโครงการปลูกกาแฟอีกเป็นจำนวนมาก เราจึงส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ารับการอบรมการเพาะพันธุ์กาแฟอะราบิกา ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวง เชียงใหม่แห่งน้ี เพื่อให้สามารถเพาะพันธุ์กาแฟได้เองอย่างครบวงจรต่อไป

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน