ข่าวด่วน

ผอ.ชลประทานที่1คาด ‘ฝนน้อย’ใกล้เคียงปี2558 เตือนประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 สำนักงานชลประทานที่ 1 สรุปสถานการณ์น้ำรายสัปดาห์ วันที่ 8 กรกฎาคมนี้ว่า สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี 2562 มีปริมาณฝนสะสม ตั้งแต่เริ่มฤดูฝน วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน โดยช่วงต้นฤดูฝนค่อนข้างน้อยใกล้เคียงปี 2558  จังหวัดเชียงใหม่ สถานีอุตุนิยมวิทยา (สนามบิน) ปริมาณฝนสะสม 82.20 มิลลิเมตร น้อยกว่าปีที่แล้ว 67%  จังหวัดลำพูน สถานีอุตุนิยมวิทยา ปริมาณฝนสะสม 133 มิลลิเมตร น้อยกว่าปีที่แล้ว 53%  และจังหวัดแม่ฮ่องสอน สถานีอุตุนิยมวิทยา ปริมาณฝนสะสม 223 มิลลิเมตร น้อยกว่าปีที่แล้ว 47% 

ส่วนปริมาณน้ำท่าสะสม ตั้งแต่เริ่มฤดูฝนจนถึงปัจจุบัน สถานการณ์น้ำท่าช่วงต้นฤดูฝนค่อนข้างน้อยใกล้เคียงปี 2558 โดยจังหวัดเชียงใหม่ น้ำแม่ปิง น้อยกว่าปีที่แล้ว 77% จังหวัดลำพูน น้ำแม่ลี้ .บ้านโฮ่ง 99% น้ำแม่ทา .ป่าซาง น้อยกว่าปีที่แล้ว 99% จังหวัดแม่ฮ่องสอน แม่น้ำปาย น้อยกว่าปีที่แล้ว  51% แม่น้ำยวม .แม่สะเรียง น้อยกว่าปีที่แล้ว 21%

ในขณะที่สภาพน้ำในแหล่งน้ำชลประทาน จังหวัดเชียงใหม่ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล .แม่แตง ปริมาณน้ำวันนี้ 83.08 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 31% ยังสามารถรับน้ำได้อีก 181.92 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 69% มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนแม่งัดฯสะสม 3.48 ล้านลูกบาศก์เมตร น้อยกว่าปีที่แล้ว 81% ส่วนเขื่อนแม่กวงอุดมธารา .ดอยสะเก็ด ปริมาณน้ำวันนี้ 56.25 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 21% สามารถรับน้ำได้อีก 206.75 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 79% มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนแม่กวงฯสะสม 8.18 ล้านลูกบาศก์เมตร น้อยกว่าปีที่แล้ว 68% ทั้งสองเขื่อนมีน้ำค่อนข้างน้อยใกล้เคียงปี 2558     

จังหวัดลำพูน อ่างเก็บน้ำ ขนาดกลาง 4 แห่ง ปริมาณน้ำวันนี้ 8.95 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 26% รับน้ำได้อีก 26.15 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 74% อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก 47 แห่ง ปริมาณน้ำวันนี้ 7.59 ล้านลูกบาศก์เมตร  หรือ 31% รับน้ำได้อีก 17.06 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 69%

จังหวัดแม่ฮ่องสอน อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 2 แห่ง ปริมาณน้ำวันนี้ 0.77 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 61% รับน้ำได้อีก 0.50 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 39% อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก 29 แห่ง ปริมาณน้ำวันนี้ 7.69 ล้านลูกบาศก์เมตร  หรือ 68% รับน้ำได้อีก 3.64 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 32%

สำหรับแผนการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี 2562 จำนวน 492,401 ไร่ ปลูกแล้ว 189,116 ไร่ หรือ 38% ซึ่งการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2561/62 จำนวน 325,892 ไร่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง โดยข้าวนาปรังเก็บเกี่ยวแล้ว 66 %

ภาพรวมในเขตสำนักงานชลประทานที่ 1 ปริมาณน้ำฝน น้ำท่า และน้ำไหลผ่าน ตั้งแต่เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนมีปริมาณน้อยกว่าปีที่ผ่านมา และคาดหมายว่าฤดูฝนปี 2562 มีแนวโน้มปริมาณฝนค่อนข้างน้อยใกล้เคียงปี 2558 จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่วางแผนบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนนี้ โดยประสานประชาชนให้ใช้น้ำฝนเป็นหลักและใช้น้ำชลประทานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ส่วนพื้นที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้งยังไม่มีนายจานุวัตร กล่าว

แฟ้มภาพ : สำนักงานชลประทานที่ 1

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน