ข่าวด่วน

‘ซันสวีท’ เปิดฟาร์ม ชูแนวคิด ‘นวัตกรรมก้าวหน้า นำพาเกษตรกรยุคใหม่เข้าสู่ Thailand 4.0’ ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร

ช่วงเช้า วันที่ 29 มิถุนายน 2562 ที่ ศูนย์การเรียนรู้ KC FARM ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรข้าวโพดหวาน ครั้งที่ 4” ซึ่งได้จัดติดต่อกันมาเป็นครั้งที่ 4 มุ่งเน้นการยกระดับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานของประเทศให้มีศักยภาพสูง และเพื่อเผยแพร่ความรู้และจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ Smart Farming ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ทางการเกษตร แสดงโชว์สายพันธุ์ข้าวโพดหวานหลากหลายสายพันธุ์และพืชผลนานาชนิด

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า นวัตกรรมเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญต่อการเกษตร และช่วยให้เกษตรกรรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงและทำการเกษตรได้ง่ายขึ้น เช่น ให้น้ำผ่านระบบอัตโนมัติ การใช้เซนเซอร์วัดความชื้นในดิน ซึ่งบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ได้นำนวัตกรรมมาใช้ในการเกษตร ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่เกษตรกรจะสามารถเข้าถึงนวัตกรรมต่างๆได้ โดยการร่วมกับทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และหน่วยงานเอกชนอื่นๆ ซึ่งนำแนวคิดแบบคนรุ่นใหม่ โดยการใช้ความรู้จากการศึกษาวิจัยมาปฏิบัติจริง

สิ่งที่เห็นวันนี้ ประเทศไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเอกชน รัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุนเอกชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ เกษตรกรที่เข้าร่วมในระบบเอกชน ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจ คล้ายเครื่องยนต์ที่ต่างเป็นฟันเฟือง ถ้าธุรกิจอยู่ได้เกษตรกรก็อยู่ได้ ถ้าเกษตรกรอยู่ได้ธุรกิจก็สามารถดำเนินต่อไป การที่บริษัท ซันสวีทฯ ได้นำเครื่องมือและนวัตกรรมทางการเกษตรมาทดสอบ โดยการทำแปลงทดลอง ก่อนเผยแพร่และส่งต่อเครื่องมือให้แก่เกษตรกร ถือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร ลดต้นทุน และลดความเสี่ยงในการนำเครื่องมือใหม่มาใช้

สิ่งเหล่านี้ก้าวไปสู่นวัตกรรมการใช้ปัจจัยการผลิตที่ถูกต้อง เกิดความคุ้มค่าและรายได้ของเกษตรกรที่จะได้รับหลังจากใช้นวัตกรรม ในอนาคตจะร่วมเป็นยุค 4.0 คือ ทุกสิ่งสามารถควบคุมได้อย่างแม่นยำ ที่เรียกว่า Precision Farming หรือเกษตรแม่นยำ ส่งผลให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในฐานะของหน่วยงานที่ส่งเสริมเกษตรกร ยินดีถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี และมีนโยบายส่งเสริมการเกษตรด้วยระบบแปลนใหญ่ คือ เกษตรกรสามารถร่วมบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีร่วมกัน

นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า นโยบายในภาครัฐในเรื่องเกษตร 4.0 เรื่องการดูแลเกษตรกรเพื่อพัฒนาตนเองและนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ต้องการให้พี่น้องเกษตรกรไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน ลดรายจ่ายเพื่อรายได้ ทำยังไงให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น มีความสุขมากขึ้น ก็คือการลดเวลาในการทำงานในไร่ ขอชื่นชม ดร.องอาจ กิตติคุณชัย CEOของบริษัท ซันสวีทฯ ที่ได้จัดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้พี่น้องเกษตรกรได้มาเรียนรู้พร้อมกัน ในทางวิชาการอยากให้เก็บข้อมูล และจดบันทึก การเก็บเกี่ยว การผลิต เพื่อพร้อมขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ส่งเสริมให้หน่วยงานมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ และในฐานะผู้รับนโยบายพร้อมที่จะสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรทุกท่าน และอยากให้บอกว่าให้ช่วยด้านไหน จะขอเอาองค์ความรู้ที่ได้วันนี้ไปพัฒนาและถ่ายทอดเวลาไปคุยกับพี่น้องเกษตรกรในต่างพื้นที่ หวังว่าปีต่อ ๆ บริษัท จะจัดงานแบบนี้ขึ้นอีก

ทั้งนี้ ภายในงานยังได้มีการ จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผักคุณภาพสูง ภายใต้แบรนด์ตราศรแดง และบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ในการนำนวัตกรรมระดับสากลของรถเกี่ยวข้าวโพดสู่เกษตรกรไทย เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ค่าใช้จ่ายสำหรับการจ้างแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิตค่อนข้างสูง การนำรถเกี่ยวข้าวโพดมาใช้จึงเป็นส่วนช่วยในการ พัฒนาการใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวข้าวโพดหวานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาการเก็บเกี่ยว อีกทั้งยังร่วมผนึกกำลังในการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียว และพืชผักอื่น ๆ สำหรับตลาดแปรรูปพร้อมรับประทาน Ready To Eat เพื่อเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรให้สูงขึ้น เพิ่มขีดความสามารถของทั้งสองฝ่าย และเป็นการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนด้านการเกษตรต่อไป

นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมทางการเกษตร ที่โดดเด่นภายในงานอีกหลายส่วน ได้แก่ ในโซนให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ Smart Farm ซึ่งได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง

อาทิ ‘มหาวิทยาลัยแม่โจ้’ นำระบบการจ่ายน้ำแบบแม่นยำ ควบคุมการให้น้ำในแปลงเกษตรแบบไร้สาย ด้วยการรับส่งสัญญาณแบบไร้สาย เพื่อควบคุมการทำงานของปั๊มน้ำ รักษาระดับความชื้นในดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้น้ำ สามารถลดการใช้แรงงานคน ลดปริมาณการใช้น้ำและลดต้นทุนด้านพลังงาน ,ระบบการผสมปุ๋ยและการจ่ายปุ๋ยแบบอัตโนมัติ เพื่อลดการใช้แรงงานในการให้ปุ๋ย และลดปริมาณการให้ปุ๋ย ช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารตรงตามช่วงของการเจริญเติบโต หลอดไฟแสงสว่างแบบ LED เร่งการเจริญเติบโตในระยะต้นกล้าข้าวโพดหวาน เพื่อให้ต้นกล้ามีคุณภาพที่ดีและมีการเจริญเติบโตที่เหมาะสม

‘บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)’ นำเอาระบบอุปกรณ์ตรวจวัดทางการเกษตร IOT Sensor เป็นการเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน Dashboard ได้แก่ Weather Station ตรวจวัดค่าสภาพอากาศ 1) อุณหภูมิ 2) ความชื้น 3) ปริมาณน้ำฝน 4) ความเร็วลม 5) ทิศทางลม 6) ความเข้มแสงแดด 7) ชั่วโมงแสงแดด ผ่านทาง Application Camera Farm สำหรับถ่ายภาพกว้าง และภาพต้นพืช เพื่อติดตามการเจริญเติบโต และความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นในแปลงปลูก , กล้องตรวจจับแมลงพืช ดักแมลงโดยใช้กับดัก และถ่ายภาพเพื่อประมวลผลการระบาดของแมลงแต่ละชนิด โดยส่งข้อมูลการระบาดของแมลงผ่าน Application เพื่อวางแผนการเพาะปลูก และสามารถคำนวณปริมาณการให้ปุ๋ย การให้น้ำ และสารเคมี ได้อย่างเหมาะสม

‘บริษัท สกาย วีไอวี จำกัด’ นำอุปกรณ์ อากาศยานไร้คนขับ UAV เพื่อสำรวจพื้นที่ทำการเพาะปลูกข้าวโพดโดยการถ่ายภาพทางอากาศ และนำข้อมูลมาใช้ในการวิจัยเพื่อพัฒนาการปลูกข้าวโพดหวานให้มีประสิทธิภาพ มาสาธิตจัดแสดง

‘บริษัท เอสบีวันแอนด์ซีนส์โบ อินโนเวชั่น 99 จำกัด’ สาธิตและจัดแสดง การใช้โดรนเพื่อการเกษตร เป็นการนำโดรนมาใช้ในการพ่นสารเคมีให้แปลงเกษตร เพื่อช่วยลดต้นทุน ประหยัดเวลาและแรงงานในการทำงาน และสามารถให้สารเคมีแก่พืชได้อย่างทั่วถึง

‘บริษัท อาร์3 โซล่าเซลล์ จำกัด’ นำเอาเทคโนโลยีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นกระแสไฟฟ้า สำหรับใช้ในการเกษตร ช่วยประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่าย และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

‘บริษัท Agcura’ นำระบบการวัดความชื้นในดินผ่านมือถือ สามารถส่งข้อมูลความชื้นของดินผ่าน Application ให้เกษตรกรทราบแบบ Real time เพื่อสามารถวางแผนการให้น้ำแก่พืชได้อย่างเหมาะสม

‘บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด, บริษัท ซินเจนทรา ซิดส์ จำกัด, บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด บริษัท เจียไต๋ จำกัด, บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด’ สาธิตและจัดแสดงการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดหวาน และเมล็ดพันธุ์เกษตรอื่นๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมแก่การส่งเสริมการปลูก และมีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

ทั้งนี้งานดังกล่าวจะมีขึ้น ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ KC FARM ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน