เชียงใหม่ทำบุญ ‘สืบชะตาเมือง’เสริมสิริมงคล อนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ที่ลานพระบรมราชานุสารีย์สามกษัตริย์ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562 โดยมีพระสุวรรณเมธี รองเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน และประชาชนชาวเชียงใหม่ร่วมพิธีจำนวนมาก 

    

ทั้งนี้ก่อนเริ่มพิธีมีการจุดพลุสัญญาณ 3 ครั้ง เพื่อเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการประกอบพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่พร้อมกันทั้ง 10 แห่ง คือ 4 แจ่ง 5 ประตู 1 ข่วง บริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ หน่วยพิธีกลางเวียงเชียงใหม่ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ประตูท่าแพ ประตูเชียงใหม่ ประตูแสนปรุง (ประตูสวนปรุง) ประตูสวนดอก ประตูช้างเผือก แจ่งกู่เฮือง แจ่งหัวลิน แจ่งศรีภูมิ และแจ่งกะต้ำ 

      

สำหรับพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ กำหนดจัดขึ้นในวันแรม 3 ค่ำเดือน 9 เหนือของทุกปี เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง ขอให้บ้านเมืองพ้นเคราะห์ ตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณของชาวล้านนา รวมทั้งเป็นการต่ออายุของบ้านเมืองให้ยืนยาว ช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย และทำให้ชาวเชียงใหม่มีความสุขความเจริญ ซึ่งถือว่าเป็นพิธีที่ทรงคุณค่า สร้างจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี สร้างความสามัคคีของชาวเมืองเชียงใหม่ และแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษผู้สร้างเมืองเชียงใหม่ รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป

       

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน