ข่าวด่วน

ม.ล.ปนัดดา ชี้ความดีของผู้เป็นข้าราชการ ส่งผลต่อสังคมโดยตรง

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เชิญ .. ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา บรรยายพิเศษ เรื่องการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 46 ประกอบด้วย ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตำแหน่ง รองผู้บังคับการหรือเทียบเท่า ข้าราชการทหาร ข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จัดโดย กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ห้องประชุมพันธุ์คงชื่น อาคารเรียน วิทยาลัยการตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร

..ปนัดดา กล่าวในตอนหนึ่งของการบรรยายพิเศษบ่ายวันนี้ ความว่า คำว่าความดีของผู้เป็นข้าราชการฟังแล้วเหมือนเป็นนามธรรมที่ไม่สามารถจับต้องหรือนิยามออกมาตายตัวได้ แต่ตามจริงแล้วความดีหรือความไม่ดีของผู้เป็นข้าราชการ จะส่งผลต่อสังคมโดยตรง ตลอดจนการยึดถือเป็นแบบอย่างแก่สังคม ทั้งนี้ โดยผ่านการแสดงออกทางความคิดและการกระทำของแต่ละคน เช่น การคิดดี พูดดี ทำดี กล่าวคือ ไม่ให้ร้ายผู้อื่นทั้งกาย วาจา และใจ ทั้งต่อคนและแม้กระทั่งสัตว์ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ไม่ทำผิดกฎหมาย

สิ่งเหล่านี้ก็จะแสดงออกผ่านการกระทำที่สามารถแลเห็นได้ไม่ยาก ผู้คนในสังคมจะมีความสุขหรือมีความทุกข์ ย่อมขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ประการนี้ สังคมจะสงบเรียบร้อย หรือไม่สงบเรียบร้อย ถือเป็นเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ของภาครัฐร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ การกระทำใดๆ ที่สร้างสรรค์ความเจริญ ความร่มเย็นเป็นสุขของผู้เป็นข้าราชการถือเป็นขวัญและกำลังใจ เป็นพลังเชิงบวกเกิดขึ้นแก่สังคมของคนในชาติ..ปนัดดา กล่าว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน