เชียงใหม่หารือแก้ไขปัญหาน้ำคลองแม่ข่า นำนวัตกรรม ‘ชุดกรองน้ำบำบัดน้ำเสีย’ให้มีคุณภาพก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ

เมื่อเวลา 13.30 . วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ห้องประชุมปฏิบัติการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหารือกับคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำเสีย เพื่อเสนอแนวทางการจัดการน้ำเสียในคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เครือข่ายชุมชน เทศบาล เครือข่ายคนรักคลองแม่ข่า และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

    

โดย รศ.ดร.อภิชาต อนุกูลอำไพ คณะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำเสีย นำเสนอนวัตกรรมชุดกรองน้ำเสีย เพื่อจัดการปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองแม่ข่า โดยนำมาใช้ร่วมกับวิธีการเดิมที่อาศัยภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยหลักการทำงานของชุดกรองน้ำเสียนี้ จะบำบัดน้ำเสียทั้งในด้านกายภาพและเคมี ทางด้านกายภาพจะทำให้น้ำมีความใสสะอาดมากขึ้น ส่วนทางด้านเคมีจะใช้โอโซน เพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำ ก่อนที่จะปล่อยลงสู่คลอง จุดเด่นของชุดกรองน้ำนี้ยังสามารถกรองน้ำได้รวดเร็ว ไม่จำเป็นต้องพักน้ำทิ้งไว้ และเป็นระบบอัตโนมัติไม่ที่ต้องใช้แรงงานคนอีกด้วย

    

อย่างไรก็ตามหลังการประชุมดังกล่าวจะมีการทดลองติดตั้งชุดกรองน้ำเสีย บริเวณสะพานอัษฎาธร ซึ่งเป็นแหล่งตลาดสด และชุมชนที่มีคุณภาพน้ำแย่ที่สุด และเป็นจุดที่มีการปล่อยน้ำเสียลงในคลองแม่ข่ามากที่สุด เพื่อทดสอบการทำงานและติดตามผลที่ได้เป็นระยะเวลา 1 เดือน หากนวัตกรรมชุดกรองน้ำดังกล่าว สามารถช่วยบำบัดน้ำเสียในคลองแม่ข่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะทำงานจะนำมาพิจารณาและดำเนินการตามแผนในการพัฒนาคลองแม่ข่า เพื่อให้คลองแม่ข่ากลับมาใสสะอาดอย่างยั่งยืนต่อไป

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน