ข่าวด่วน

‘ม.ล.ปนัดดา’ ย้ำคนไทย ต้องรู้รักสามัคคี ยึดมั่นและจงรักภักดี ตามหลักคิดในหลวงรัชกาลที่9 จะประสบแต่ความสุขและความสำเร็จ

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ..ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา บรรยายพิเศษการอบรมสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการประยุกต์ใช้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายมนัส ขันใส และนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนท้องถิ่น คณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม และนายอำเภอทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรับฟัง

..ปนัดดา กล่าวว่า ลูกหลานเยาวชน รวมไปถึงผู้เข้ารับการอบรมในวันนี้ ล้วนมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ขอให้ทุกคนรู้รักสามัคคี รู้คือเข้าใจ รักคือเข้าถึง และสามัคคีคือการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นแนวพระราชดำริและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงน้อมนำมาปฏิบัติดังพระปฐมบรมราชโองการเราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป

ซึ่งทุกคนควรน้อมนำมาปฏิบัติ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยและสังคมไทย พร้อมทั้งขอให้ทุกคนมีความอ่อนน้อม คิดและทำด้วยเหตุด้วยผล ไม่ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่ทำให้คนอื่นคล้อยตามในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั้น ซึ่งจะเป็นภยันตรายต่อประเทศอย่างมาก สำหรับข้าราชการเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรี ต้องยึดมั่นบนหลักความถูกต้อง และร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชน ทุกฝ่ายต้องช่วยกันจัดระเบียบสังคมให้เกิดความเรียบร้อย โดยเริ่มต้นที่ตนเองและยึดมั่นในการทำความดีด้วยหัวใจ

และช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ ..ปนัดดา เดินทางเข้าเยี่ยมเยียนและพบปะผู้บริหาร ข้าราชการ เด็กและเยาวชนที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ .แม่ริม .เชียงใหม่ พร้อมบรรยายพิเศษหน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทยและพูดคุยให้กำลังใจแก่เด็กและเยาวชน เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนกลับตัวเป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำงานด้วยหัวใจ เป็นผู้ปิดทองหลังพระอย่างแท้จริง ในการทำงานเพื่อสร้างเยาวชน ลูกหลานให้กลับไปเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน