ข่าวด่วน

เตรียมพบกับ1ทศวรรษ ‘งานวันมะม่วงกว่า100สายพันธุ์-ของดีเมืองเชียงใหม่’ 12 -14 มิถุนายนนี้ที่หน้าศาลากลางฯ

เมื่อเวลา 10.00 . วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นายอุดม  สมพันธ์  ประธานกลุ่มเครือข่ายผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่ และเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 10’ ระหว่างวันที่ 12 -14 มิถุนายน 2562 บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ้งจัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะม่วงเชียงใหม่

นายสมพล กล่าวว่า ปีนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายอย่าง ได้แก่ การแสดงความหลากหลายสายพันธุ์มะม่วงในจังหวัดเชียงใหม่กว่า 100 สายพันธุ์ ที่โดดเด่นคือ มะม่วงน้ำดอกไม้ งาช้างแดง จักรพรรดิแดง หงส์ไคเทอร์ มันขุนศรี มหาชนก การประกวดผลผลิตมะม่วงเพื่อการค้าการส่งออก 15 สายพันธุ์ มะม่วงผลแปลกและมะม่วงผลยักษ์ การประกวดส้มตำมะม่วงลีลา การรำวงย้อนยุค การแปรรูปผลผลิตมะม่วง การแสดงและจำหน่ายผลผลิตมะม่วงคุณภาพดีมาตรฐานส่งออกทุกสายพันธุ์ในราคายุติธรรม การออกร้านประชาสัมพันธ์แสดงและจำหน่ายสินค้าของดีเมืองเชียงใหม่ 25 อำเภอ จากวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มตลาดเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) นอกจากนั้นยังมีนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านการผลิต การป้องกันกำจัดศัตรูพืช การขยายพันธุ์มะม่วง การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่วง การตลาด นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเกษตร เพื่อชาวสวนมะม่วงจากภาครัฐ และเอกชน

มะม่วงเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญและมีศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากมีสภาพดินฟ้าอากาศเหมาะสม ทำให้ผลผลิตมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่มีคุณภาพดี ทรงดี สีสวย รสชาติดี นอกจากนั้นยังมีโอกาสทางการตลาดสูง เนื่องจากมะม่วงที่มีคุณภาพมาตรฐานและออกล่าฤดู (หลังฤดู) ตั้งแต่เดือนมิถุนายนกรกฎาคม 2562 โดยเฉพาะมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองยังเป็นที่ต้องการของตลาดทั่วโลก

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ปลูกมะม่วงรวมกว่า 75,000 ไร่ เนื้อที่ให้ผลผลิต 54,425 ไร่ มีเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงทั้งหมด 16,375 ราย แต่เป็นมะม่วงที่ปลูกเพื่อการค้า/การส่งออก 45,000 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย แต่มีการรวมตัวในลักษณะกลุ่ม/วิสาหกิจชุมชน เพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมการผลิต การควบคุมคุณภาพและการทำการตลาดร่วมกัน จังหวัดเชียงใหม่มีกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงรวม 15 กลุ่ม ใน 11 อำเภอ ได้แก่ อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย อำเภอไชยปราการ อำเภอเวียงแหง อำเภอเชียงดาว อำเภอพร้าว อำเภอแม่แตง อำเภอสันทราย อำเภอดอยหล่อ อำเภอจอมทอง อำเภอฮอด และอำเภอดอยเต่า ปัจจุบันกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงมีความก้าวหน้าในการรวมตัวเป็นเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะม่วงเชียงใหม่ (.ชม) หรือ Chiang Mai Mango Grouwers Enterprise Network (CMGEN) เพื่อร่วมทำกิจกรรมที่ช่วยเหลือสมาชิกชาวสวนมะม่วง ได้แก่ การจัดหาปัจจัยการผลิตร่วมกัน,การพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในการผลิตมะม่วงให้มีคุณภาพมาตรฐาน,การสร้างเครือข่ายข้อมูลด้านการตลาดและข้อมูลข่าวสารในวงการมะม่วง,และร่วมกันในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมวงการมะม่วงเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจังหวัดเดียวที่มีความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในลักษณะนี้

การตลาดมะม่วงคุณภาพของจังหวัดเชียงใหม่ มี 2 ลักษณะ ได้แก่ ตลาดภายในประเทศ คิดเป็น 65 % ได้แก่ ตลาดในกรุงเทพฯ ปริมณฑล เช่น ตลาดมหานาค ตลาดปากคลองตลาด ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไทและตลาดตามจังหวัดต่างๆ ส่วนตลาดต่างประเทศ คิดเป็น 35 % แต่มีมูลค่าราคาตามตลาดในประเทศ 4-5 เท่า ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง เกาหลี มาเลเซีย ยุโรป อเมริกา และสิงคโปร์ ซึ่งเป็นตลาดที่มีความสำคัญของมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง โดยมีปริมาณการส่งออก 35,000 ตัน มูลค่า 300 – 600 ล้านบาทเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าว

นายอุดม สมพันธ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีการปลูกมะม่วงหลายสายพันธุ์มาตั้งแต่อดีต ได้แก่ มะม่วงโชคอนันต์ มะม่วงแก้ว มะม่วงมหาชนก มะม่วงหนังกลางวัน ปัจจุบันมะม่วงที่มีการปลูกมากที่สุด ได้แก่ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง มะม่วงโชคอนันต์ มะม่วงมหาชนก มะม่วงจินหวง มะม่วง R2 E2 ตามลำดับ ปีนี้ราคาดีเฉลี่ย 40-50 บาทต่อกิโลกรัม สร้างรายได้แก่เกษตรกรเฉลี่ยต่อไร่ 1.5 แสนบาทต่อไร่

จังหวัดเชียงใหม่มีความได้เปรียบในเรื่อง สภาพดิน ฟ้า อากาศ ภูมิประเทศที่เป็นภูเขา มีลม อากาศถ่ายเทและอุณหภูมิต่ำ ทำให้มีรูปทรงดีตรงตามพันธุ์ รสชาติดี มีสีผิวสวยงามและออกล่าฤดู (หลังฤดูกาลมะม่วงไทย) คือช่วงกลางเดือนมิถุนายนต้นกรกฎาคม ซึ่งเป็นช่วงปลายฤดูการผลิต ในขณะที่มะม่วงจากแหล่งผลิตอยู่หมดแล้ว ทำให้มีคู่แข่งน้อย จึงเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการค้าส่งออกผลไม้ ราคาจึงสูงกว่ามะม่วงจากแหล่งอื่น ในขณะที่เกษตรกรชาวสวนมะม่วง/กลุ่ม/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะม่วงเชียงใหม่ มีพันธกิจในการพัฒนายกระดับศักยภาพของสมาชิกให้สามารถผลิตมะม่วงให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานตามความต้องการของคู่ค้าในต่างประเทศ ตลอดจนต้องร่วมมือในการรับมือกับความผันผวนของสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน เพื่อให้มะม่วงเสียหายน้อยที่สุด มีสัดส่วนมะม่วงคุณภาพมากที่สุดนายอุดม กล่าว

ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมและสัมผัสงานมหกรรมด้านการเกษตรประจำปีงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 บริเวณลานด้านหน้าศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ ฟรี หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายอภิเชษฐ์ กันทวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ โทรศัพท์หมายเลข 0 5311 2478 – 9 ต่อ 17 หรือเบอร์มือถือที่โทร 094 – 7048882

ชมคลิปได้ที่ https://youtu.be/ym8PLhLSYZM

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน