ข่าวด่วน

นาฏศิลปเชียงใหม่จัดพิธี ‘ไหว้ครู’พร้อมมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน-นักศึกษา

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ที่วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้านายฝ่ายเหนือ หน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เป็นศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก

โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้รับมอบทุนการศึกษาจากผู้แทนภาครัฐและเอกชน เพื่อมอบให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมอบทุนอาหารกลางวัน จำนวน 146 ราย รวมเป็นเงินกว่า 3 แสนบาท

   

สำหรับการจัดพิธีไหว้ครูของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ประกอบด้วยพิธีไหว้ครูสามัญ พิธีไหว้ครู ครอบครูนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์ ซึ่งพิธีไหว้ครูเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม ซึ่งวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่อนุรักษ์และส่งเสริม เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของครูและอาจารย์ ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ และสร้างความตระหนักให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนธำรงไว้ซึ่งระเบียบปฏิบัติประเพณีอันดีงาม สร้างความรัก ความศรัทธา ความเชื่อมั่นในวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาและมีความมั่นใจในคำว่าศิษย์มีครู

       

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน