ข่าวด่วน

เชียงใหม่-สถานกงสุลใหญ่ฯจีน ดึงผู้เชี่ยวชาญระดมสมอง-เทคโนโลยีขั้นสูง ตั้งเป้าลดมลพิษ-แก้ปัญหาหมอกควัน9จังหวัดเหนือ

เมื่อเวลา 09.00 . วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพในการลดมลพิษทางอากาศและแก้ไขปัญหาหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รศ.โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) นายสรัชชา สุริยกุล อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) เชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำหนดทิศทางในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน รวมไปถึงการบูรณาการในการลดมลพิษ และแก้ไขปัญหาหมอกควันของทุกภาคส่วน ตลอดจนนำไปสู่การถอดบทเรียนในการแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างมีประสิทธิภาพ 

     

นายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เราตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะชาวจีนและนักท่องเที่ยวจีนเองก็มาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ จึงอยากช่วยแก้ปัญหาให้เกิดรูปธรรมที่ชัดเจน จึงเชิญผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมทั้งมาตรการในการควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษจากหมอกควันในประเทศจีน ซึ่งจะนำไปสู่การป้องกัน แก้ไขปัญหา สามารถลดผลกระทบมลพิษทางอากาศอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน รวมทั้งแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรและเพิ่มรายได้ของเกษตรกร เน้นการประชาสัมพันธ์และการฝึกอบรมให้เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการกับฟางและเทคโนโลยีอื่นๆ ด้วยวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ที่ประชุมมีการแนะนำเทคโนโลยีจิ๋นเฉา – JUNCAO  ที่คิดค้นโดย .หลิงชานสี แห่งสถาบันวิจัยจิ๋นเฉ่า คือการใช้พืชล้มลุก หญ้า และเศษพืชที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวมาใช้เป็นวัสดุเพาะเห็ดทดแทนการใช้ขี้เลื่อยและอาหารเสริม ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในการเพาะปลูกเห็ดกินได้ ไม่ทำลายพืชป่า ซึ่งน่าจะเหมาะกับจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงของภาคเหนือ

ตามด้วยเทคโนโลยีนาโนวิทยาศาสตร์ และหอคอยจำกัดหมอกควัน หรือหอคอยฟอกอากาศ ซึ่ง นายหลิว เจี้ยน จิง ผู้จัดการทั่วไปสถาบันนาโนวิทยาศาสตร์แห่งจีน กล่าวว่า ระบบดังกล่าวคือการใช้ให้อากาศไหลเข้าในระบบที่ติดตั้งก่อนกำจัดฝุ่นละอองด้วยนาโนฟิลเตอร์ ซึ่งจะช่วยจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็กและหมอกควันในเมืองได้มีประสิทธิภาพ แต่ทั้งนี้ในแง่ของมูลค่าการลงทุนต้องศึกษาพื้นที่ในการก่อสร้างหอคอย สถานที่ และสภาพอากาศที่แตกต่างกันควบคู่ไปด้วย เพื่อวิเคราะห์อย่างรอบด้าน โดยคำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม ความสูง รัศมีครอบคลุมพื้นที่ โดยใช้นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญทั้งจีน ไทย และแรงงานในพื้นที่ เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย

เบื้องต้นนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญทั้งทางไทยและจีนเตรียมลงพื้นที่ .ปาย .แม่ฮ่องสอน ที่มีความพร้อมในการติดตั้งหอคอยฟอกอากาศ โดยนายสรัชชา สุริยกุล อยุธยา ผู้อำนวยการ ทสจ.เชียงใหม่ เสนอว่า ควรนำร่องในพื้นที่เชียงใหม่ควบคู่ไปด้วย เนื่องจากพื้นที่เป็นหุบเขาและประสบปัญหาหมอกควันไฟป่าหนักมากจนส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว สุขภาพ และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและนักท่องเที่ยว

ในขณะที่ นายหลี เฟิง ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทพาวเวอร์ยูนิตี้ กรุ๊ป จำกัด ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากฟาง เพื่อทำปุ๋ยหรือเชื้อเพลิงอัดก้อน ผลิตกระแสไฟฟ้า การค้าต่างตอบแทน หรือ บาร์เทอร์ เทรด เพราะน่าจะเหมาะกับพื้นที่เชียงใหม่และภาคเหนือซึ่งมีพื้นที่ปลูกพืชทางการเกษตรมาก โดยนำเครื่องจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรไปยังพื้นที่เพาะปลูกทดแทนการเคลื่อนย้ายที่ยากลำบากของเกษตรกรพื้นที่สูง เทคนิคที่ทำจะช่วยให้ได้ไฟฟ้า ปุ๋ยออแกนิก และพลังงานชีวมวล ผลที่ได้คือ สามารถกำจัดของเหลือใช้ทางการเกษตรและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร แต่สิ่งที่กล่าวมาจะเกิดขึ้นจริงในไทยได้คือ การใช้สินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าวแลกเทคโนโลยีผ่านกองเสบียง หรือ Cofco ของจีน เพื่อป้องกันปัญหาในเชิงธุรกิจโดยไม่ต้องใช้เงินซื้อ โดยทางการจีนจะดูแลในเรื่องอุปกรณ์ การติดตั้ง ให้คำแนะนำ และดูแลระบบในระยะยาวอย่างครอบคลุม

ส่วนนายวิทยา ครองทรัพย์ ตัวแทนภาคเอกชน กล่าวว่า ปีนี้ปัญหาหนักกว่าที่ผ่านมา จึงอยากเห็นหน่วยงานรัฐมีมาตรการที่ชัดเจนและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน คือ ต้องรู้ให้ได้ว่าจุดความร้อน หรือ Hot Spot ที่เกิดขึ้นมาจากพื้นที่ปลูกพืชเกษตรเชิงเดี่ยวหรือเผาเพื่อหาของป่า เช่น เห็ดถอบ จะได้นำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างตรงจุด รวมทั้งขอเทคโนโลยีการดับไฟได้จริงจากทางการจีน

อย่างไรก็ตามนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวสรุปว่า เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ สร้างรายได้แก่ทุกภาคส่วนแต่สุขภาพของประชาชนและนักท่องเที่ยวก็สำคัญ วันนี้เรายังไม่มีเทคโนโลยีที่ดีพอ แต่เพราะไทยและจีนเป็นพี่น้องกัน และวันนี้พร้อมที่จะสนับสนุนเทคโนโลยีนาโน เครื่องกรองอากาศขนาดใหญ่แบบหอคอยฟอกอากาศ และเตาพลังงานชีวมวลมาให้เราใช้ 

แต่ไม่ว่าจะเป็นไฟป่า การเผาป่าเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก การคมนาคมขนส่ง สภาพอากาศที่ไม่กระจายตัวเพราะลมนิ่ง ทำให้เราต้องบังคับใช้กฎหมายควบคู่กันไปอย่างเข้มงวด เพื่อการลดมลพิษและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างยั่งยืนนายคมสัน กล่าว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน