ข่าวด่วน

อุทยานหลวงฯ ร่วมใจปลูก ‘ต้นรวงผึ้ง’เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดันเป็นแหล่งรวบรวมมากที่สุดในประเทศไทย

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชนเป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำพระองค์ต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รวมทั้งนักท่องเที่ยว และประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมใจกันปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 168 ต้น บริเวณด้านข้างหอคำหลวง ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) .เมืองเชียงใหม่ .เชียงใหม่

ทั้งนี้ต้นรวงผึ้งเป็นไม้หอมพื้นถิ่น เป็นพรรณไม้ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี เนื่องด้วยดอกรวงผึ้งมีสีเหลือง ซึ่งเป็นสีวันเสด็จพระราชสมภพ อีกทั้งจะผลิดอกบานสะพรั่งในช่วงเดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาคม ซึ่งตรงกับเดือนพระราชสมภพของพระองค์ อีกทั้งต้นไม้ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ และแผ่กิ่งก้านสาขาให้ความร่มเย็น เฉกเช่นพระบารมีอันแผ่ไพศาลของพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงปกปักษ์รักษาราชอาณาจักรและพสกนิกรชาวไทยให้ได้รับความผาสุกร่มเย็นทั่วกัน นอกจากนั้นการปลูกต้นไม้ยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว อันเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน

ซึ่งต้นรวงผึ้งที่ปลูกในครั้งนี้ มีจำนวน 168 ต้น ขนาด 1-2 เมตร คาดว่าจะออกดอกและบานสะพรั่งให้นักท่องเที่ยวได้ชมอีกประมาณ 3-4 ปี โดยจะมีดอกสีเหลืองเข้มบานพร้อมกันทั้งต้น ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ตลอดทั้งวัน ระยะเวลาดอกบานประมาณ 7-10 วัน/ครั้ง/ปี โดยอุทยานหลวงราชพฤกษ์จะเป็นพื้นที่รวบรวมต้นรวงผึ้งไว้มากที่สุดอีกจุดหนึ่งของประเทศไทย

นอกจากนี้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมยังร่วมกันปลูกหญ้าแฝก บริเวณศูนย์จำลององค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริฯ เพื่อให้นักเรียนได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงเป็นผู้ริเริ่มการใช้หญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในประเทศไทย รวมทั้งได้รู้จักและเรียนรู้ประโยชน์ของหญ้าแฝกตามแนวทางการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรดินและการอนุรักษ์ดินและน้ำ

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน