ม.ล.ปนัดดา กับคำนิยามของ ‘โลกาภิวัตน์’

เมื่อเวลา 09.00 . วันที่ 3 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการปกครอง เชิญ ..ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา บรรยายพิเศษ เรื่องการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกของผู้เป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาทให้แก่ปลัดอำเภอซึ่งเข้ารับการศึกษาอบรมตามโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 237 โรงเรียนปลัดอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง .ธัญบุรี .ปทุมธานี

..ปนัดดา กล่าวในตอนหนึ่งของการบรรยายพิเศษ ความว่า คำนิยามของโลกาภิวัตน์หมายถึง การแพร่กระจาย ที่อาจเป็นแนวคิด การกระทำ สรรพสิ่ง ฯลฯ ซึ่งอาจมีทั้งดีและไม่ดี ถูกและผิดในแต่ละภูมิสังคมที่ไม่เหมือนกัน ขยายผลไปยังนานาประเทศอย่างรวดเร็ว และการที่ประชาคมต่างๆ ไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลกันมากน้อยเพียงใดสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ หรือได้รับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางเสมือนอยู่ใกล้กัน โดยผ่านระบบสื่อสารที่รวดเร็ว สังคมปัจจุบันและเหล่าข้าราชการจึงจำต้องมีความเข้มแข็ง มีความสุขุมรอบคอบ สร้างความตระหนักและการรับรู้ในสิ่งเหล่านี้ หาใช่ขาดความรับผิดชอบในสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจมีทั้งดีและไม่ดี เกิดประโยชน์หรือไร้ประโยชน์

ข้าราชการต้องร่วมกันน้อมนำศาสตร์พระราชาว่าด้วยความรู้ รัก สามัคคี, เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา, เราทำความดีด้วยหัวใจ, มีความซื่อตรงและจริงใจต่อกัน, มีความพอเพียง ไม่ให้ใครผู้ใดที่หลงทางในการดำเนินชีวิตตามครรลองคลองธรรมมาครอบงำหรือสร้างทัศนคติทางสังคมที่ไม่ถูกต้อง กระทั่งสังคมขาดระบบคุณธรรม ปราศจากความร่มเย็นเป็นสุข ปัญหาทั้งหลายสามารถแก้ไขได้ภายใต้ความเพียรพยายาม ความจริงใจ และความซื่อสัตย์สุจริต..ปนัดดา กล่าว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน