ข่าวด่วน

‘ม.ล.ปนัดดา’ เตือนผู้ใดว่ากล่าวแผ่นดินเกิด เขาผู้นั้นสำคัญตนเองผิด

..ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา และเจ้าของพิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เอกสารทางวิชาการ ส่วนหนึ่งจากการบรรยายพิเศษของ เรื่องการเป็นข้าราชการที่ดี เดินตามรอยพระยุคลบาท วังวรดิศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ว่าเคยพูดในหลายโอกาสเมื่อครั้งมีการพบปะสนทนากับพี่น้องเพื่อนข้าราชการตั้งแต่ผมยังไม่ได้เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัด บนเวทีการสัมมนาทางวิชาการของกระทรวงมหาดไทยและอีกหลายๆ ส่วนราชการว่าเราเป็นข้าของแผ่นดิน เป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นพสกนิกรชาวไทยผู้ยึดมั่น แน่วแน่ และมั่นคงในพระราชดำรัสคำสอนของในหลวง

กล่าวคือ ความเพียร ทำความดีด้วยหัวใจ การมีทัศนคติที่ดีต่อกัน ความซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นสุภาพชนอย่างสม่ำเสมอ ไม่แตกแยกในความรักสมัครสมาน ไม่ให้ร้ายป้ายสี ที่จะเป็นแบบอย่างแก่กันตลอดเวลา เราคนไทยต้องช่วยกันจดจำไว้ ผู้ใดว่ากล่าวแผ่นดินเกิด ลบหลู่ดูหมิ่นขนบธรรมเนียมประเพณีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาติบ้านเมือง เราสามารถเข้าใจได้โดยไม่ยากว่า เขาผู้นั้นสำคัญตนเองผิด ขาดตรรกะและประสบการณ์ชีวิตอันควร มีความหลงลืมตัว ซึ่งว่าด้วยหลักสังคมจิตวิทยามองว่าน่ารังเกียจที่สุด เขาย่อมไม่ใช่คนดี

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน