ข่าวด่วน

สวนสัตว์แจกนมฟรีทุกคน 1มิถุนายน ‘วันดื่มนมโลก’

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 สวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) ภาคเหนือตอนบน จัดกิจกรรมพิเศษวันดื่มนมโลกประจำปี 2562 โถงแรกรับอาคารสำนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่ เนื่องในวันดื่มนมโลก ประจำปี 2562 ด้วยการจัดกิจกรรมพิเศษขึ้น โดยมีการแจกนมฟรีให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการสวนสัตว์เชียงใหม่

นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมพิเศษในวันนี้เพื่อมอบนมคุณภาพดีจาก องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ภาคเหนือตอนบน (อสค.) ให้กับนักท่องเที่ยว และเพื่อเป็นการสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ทั้ง 2 หน่วยงาน ระหว่างสวนสัตว์เชียงใหม่กับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ภาคเหนือตอนบน (อสค.) อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่องค์การสวนสัตว์ฯ ได้ทำ MOU กับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ภาคเหนือตอนบน (อสค.) ให้ทั้ง 2 หน่วยงานได้มีกิจกรรมร่วมกันและที่ผ่านมา องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ภาคเหนือตอนบน (อสค.) ได้ให้การสนับสนุนสวนสัตว์เชียงใหม่มาโดยตลอด

ทั้งนี้องค์การอาหารแห่งสหประชาชาติ หรือ The Food and Agriculture Organization หรือ FAO กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันดื่มนมโลก’ (World Milk Day) เพื่อให้ประเทศต่างๆ และองค์กรที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนม จึงมีการร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์และกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการบริโภคนม ด้วยการให้ความรู้และคุณประโยชน์ของนมให้แก่ประชาชน โดยปัจจุบันมีมากกว่า 35 ประเทศทั่วโลก ที่ได้มีการจัดกิจกรรมวันดื่มนมโลกฟรีที่สวนสัตว์เชียงใหม่

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน