ชลประทานเชียงใหม่เร่งผันน้ำ ‘อ่างเก็บน้ำแม่ตูบ’ช่วยเหลือ2หมู่บ้าน พื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทาน อ.ดอยเต่า

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ และนายกิจพล สิงห์ภัคดี นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 8 ลงพื้นที่ติดตามการผันน้ำจากโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตูบ .โป่งทุ่ง .ดอยเต่า .เชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทานที่กำลังจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค หลังจากบ่อน้ำตื้นต่างๆ กำลังจะแห้งขอด ในพื้นที่บ้านไร่ หมู่ที่ 2 และบ้านดอยเต่าใต้ หมู่ที่ 10 .ดอยเต่า .ดอยเต่า .เชียงใหม่

นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่  กล่าวว่า เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้ส่งนายกิจพล สิงห์ภัคดี นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 8 เข้าร้วมประชุมกับเกษตรกร คณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำแม่ตูบ เพื่อพิจารณาส่งน้ำลงไปช่วยเหลือราษฎร บ้านไร่ หมู่ที่ 2 และบ้านดอยเต่าใต้ หมู่ที่ 10 .ดอยเต่า .ดอยเต่า จำนวน 636 ครัวเรือน ประชากร 1,611 คน เนื่องจากกำลังประสบปัญหาภัยแล้ง เบื้องต้นกลุ่มผู้ใช้น้ำมีมติเห็นชอบให้การช่วยเหลือ โดยการส่งน้ำจากโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตูบ ซึ่งปัจจุปันมีปริมาณน้ำเก็บกักที่ 13.63 ล้าน.ลบ..หรือ 34.95% ของความจุอ่างเก็บน้ำ ในปริมาณน้ำ 250,000 ลบ.. โดยกำหนดส่งน้ำจำนวน 5 วัน โดยผันน้ำผ่านระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำ 2L และ 3L RMC อ่างเก็บน้ำแม่ตูบลงลำห้วยแม่หาด

และเพื่อให้การส่งน้ำเป็นไปตามแผนและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ราษฏรบ้านไร่ หมู่ที่ 2 และบ้านดอยเต่าใต้ หมู่ที่ 10 ได้ร่วมแรงร่วมใจนำเครื่องจักรกลและนำเกษตรกรเข้าร่วมพัฒนาและซ่อมแซมปลายคลอง 2L และ 3L ซึ่งจากการติดตามการส่งน้ำในพื้นที่ ปัจจุปันได้เริ่มทำการผันน้ำเข้าสู่ระบบส่งน้ำแล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 และคาดว่าจะดำเนินการส่งน้ำได้ตามแผนที่วางไว้ ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภค การทำประปา และบ่อน้ำตื้นของหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ต่อไปนายจรินทร์ กล่าว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน