ข่าวด่วน

‘เชียงใหม่ นครแห่งอมต’ หนังสือแห่งปี2562

วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เปิดเผยว่า หนังสือเชียงใหม่ นครแห่งอมตหนังสือแห่งปี 2562 จัดทำโดย เจ้าวงศ์สักก์ เชียงใหม่ ผู้ทรงสืบสายราชสกุลเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ ทายาทในเจ้าพงษ์อินทร์ เชียงใหม่ กับหม่อมจันทร์สม เชียงใหม่ และทรงเป็นหลานปู่ใน พลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าหลวงผู้ครองนครเชียงใหม่ พระองค์ที่ 9 ทรงเป็นเจ้านายฝ่ายเหนือที่ทายาทในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระราชโอรสในรัชกาลที่ 4 มีความเคารพนับถืออย่างยิ่ง ตั้งแต่ชั้นพระธิดา คือ หม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิศกุล หม่อมเจ้ามารยาตรกัญญา ดิศกุล เป็นอาทิ ตราบจนชั้นหลาน หม่อมราชวงศ์สังขดิศ ดิศกุล และทายาทในปัจจุบัน

กระผมได้รับความเมตตาจากกองบรรณาธิการให้เป็นผู้หนึ่งในการเขียนความนำหน้าหนังสือ ซึ่งถือเป็นเกียรติและยังความเป็นสิริมงคลอย่างสูงแก่ทายาทอดีตเอกอัครราชทูต หม่อมราชวงศ์สังขดิศ ดิศกุล

นักประวัติศาสตร์ท่านหนึ่งกล่าวว่าถือเป็นหนังสืออันทรงคุณค่ายิ่งแห่งกาลเวลา ที่ปัจจุบันหาอ่านและชื่นชมภาพประวัติศาสตร์อันงดงามได้ยากยิ่งซึ่งเจ้าวงศ์สักก์ เชียงใหม่ ได้ทรงทุ่มเทพระกำลังวังชาและพระปรีชาสามารถอันเปี่ยมพร้อมให้กับหนังสือพิเศษเล่มนี้เชียงใหม่ นครแห่งอมต

พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ขอยกให้เป็นหนังสือแห่งปี 2562’ หม่อมหลวงปนัดดา กล่าว

*** สนใจสั่งซื้อหนังสือเชียงใหม่ นครแห่งอมตได้ที่ พงษ์กฤษณ์ เชียงใหม่ 093-2477672

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน