ข่าวด่วน

‘พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานเงิน79,980,000.00บาท จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใย และทรงคำนึงถึงการดูแลรักษาพยาบาล สุขภาพร่างกายของประชาชน ตลอดจนประสิทธิภาพด้านการให้บริการทางการแพทย์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินในการจัดซื้อเครื่องมือ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาล วิทยาลัยแพทย์ และพยาบาล และสถานพยาบาลต่าง ๆ จากทั่วประเทศ ที่ยังคงขาดแคลนและมีความจำเป็นในการให้บริการในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย  โดยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเงินที่ประชาชนได้ร่วมกันทูลเกล้าฯ ถวายในการร่วมบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งหมด และส่วนหนึ่งเป็นเงินรายได้จากการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,407,144,487.59 บาท  เป็นการเพิ่มศักยภาพในการให้การรักษาทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล วิทยาลัยแพทย์และพยาบาล และสถานพยาบาลต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการให้การบริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย การรักษาพยาบาลที่ดีมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้ได้รับการรักษามีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนประชาชน ทุกหมู่เหล่าอย่างหาที่สุดมิได้

ทั้งนี้ในส่วนของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หรือ โรงพยาบาลสวนดอก .นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า โรงพยาบาลสวนดอก ได้รับพระราชทานเงินมาช่วยปรับปรุงและพัฒนาระบบเป็นจำนวนเงิน 79,980,000 บาท ถือเป็นงบที่จะนำมาพัฒนาโรงพยาบาล ทั้งการเสริมวิสัยทัศน์พันธกิจของคณะแพทย์ศาสตร์ที่ตั้งไว้ คือ การบริการที่เป็นเลิศ งานวิจัย และการศึกษาที่เป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากล

เงินพระราชทานที่เราได้รับมามีการวางแผนไว้ว่าจะซื้อเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดซับซ้อนตัวใหม่ เพื่อรักษาผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนด้านโรคต่างๆ เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก ตู้อบสำหรับเด็กทารก โคมไฟในห้องผ่าตัด เตียงผู้ป่วยชนิดไฟฟ้า เพื่อมาเสริมการบริการของเราให้ดียิ่งขึ้น ในฐานะตัวแทนของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงพระราชทานการช่วยเหลือในส่วนนี้ ซึ่งเราจะใช้งบประมาณส่วนนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

.นพ.บรรณกิจ กล่าวว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่มีผู้ป่วยนอกประมาณ 1.5 ล้านคนต่อปี ถือเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือที่รองรับประชาชน และผู้ป่วยในประมาณ 50,000 คนต่อปี เรียกว่ามีจำนวนมากทำให้การบริการต้องมีปรับตัวเพื่อให้เกิดความทันสมัยและมีเครื่องมือที่ดีและมีความซับซ้อนมากขึ้น เพราะโรงพยาบาลของเราเป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิ มีการส่งต่อผู้ป่วยซับซ้อนและผู้ป่วยหนักจากโรงพยาบาลขนาดเล็กกว่าและไม่สามารถรองรับผู้ป่วยซับซ้อนได้ งบประมาณที่ได้รับพระราชทานมาจึงเป็นการมาเสริมให้การรักษาพยาบาลให้ดีขึ้น

อุปกรณ์ทางการแพทย์มีการเสื่อมและเสียไปตามธรรมดาของอายุการใช้งาน และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งปีนี้เราพบอุปกรณ์หลายอย่างที่มีการชำรุด เช่น เครื่องฉายแสงสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง อาจจะต้องตั้งงบในการซื้อ เครื่อง MRI การตรวจไฟฟ้าแม่เหล็ก ที่จำเป็นต้องซื้อใหม่ ส่วนบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องรองรับผู้ป่วยและโรคที่ซับซ้อนเพิ่มขึ้นก็จำเป็นต้องมีการเพิ่มอาจารย์แพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยเพิ่ม ต้องวางแผนและได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนผ่านเงินบริจาคเข้ามา ซึ่งเรามีมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกที่จะช่วยบริหารจัดการในจุดนี้ เนื่องจากมีความคล่องตัวในการอนุมัติเบิกจ่ายที่รวดเร็วกว่า

.นพ.บรรณกิจ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้เรายังมีโครงการอันใกล้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คือการสร้างอาคารใหม่เป็นเมดิคัลฮับ หรือศูนย์ทางการแพทย์ที่รองรับผู้ป่วยซับซ้อนและดูแลผู้ป่วยที่ต้องการความดูแลมากขึ้น และจำเป็นต้องเปิดตึกผ่าตัดใหม่

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน