‘ชลประทานเชียงใหม่’ เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไยจอมทอง ก่อนยืนต้นตาย

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักชลประทานที่ 1  เชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่ชลประทาน ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์ .เชียงใหม่ เกษตรอำเภอจอมทอง .เชียงใหม่ ผู้แทนเทศบาลตำบลแม่สอย ผู้นำชุมชน และเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกลำไย จำนวน 30 คน เข้าตรวจสอบพื้นที่ลำไยยืนต้นตาย .แม่สอย .จอมทอง .เชียงใหม่ เพื่อหารือและให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน

โดยสถานการณ์ปัจจุบัน คือ พบลำไยที่ใกล้จะยืนต้นตายประมาณ 15 ไร่ จำนวน 300 ต้น และเริ่มเหี่ยวเฉาเพราะอากาศร้อนและขาดน้ำ ประมาณ 10% พื้นที่ทั้งหมด 1,500 ไร่ โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่อยู่นอกเขตชลประทาน มีการใช้น้ำ 2 ลักษณะ คือ สถานีสูบน้ำบ้านใหม่สารภี และสูบน้ำบาดาล แต่เนื่องจากประสิทธิภาพการสูบน้ำลดลงและกระแสไฟฟ้าที่ใช้เพื่อสูบน้ำบาดาลไม่เพียงพอ เนื่องจากหม้อแปลงมีขนาดเล็ก และมีผู้ใช้จำนวนมาก ประกอบกับพื้นที่เพาะปลูกลำใยเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้แหล่งน้ำสำคัญ คือ อ่างเก็บน้ำห้วยขาหมาหลวง ซึ่งมีความจุ 440,000 ลบ.. ปัจจุบันเหลือน้ำเพียง 10% ไม่เพียงพอ มีตะกอนในอ่างจำนวนมาก แต่เกษตรกรลงทุนผลิตลำใยนอกฤดูโดยใส่สารให้ต้นลำใยไปแล้วหากขาดน้ำจะไม่สามารถให้ผลผลิตได้ และจะเสียหายทั้งหมด

นายเจนศักดิ์ กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วน คือ ส่งเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าเข้าพื้นที่ภายในวันนี้ เพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ สามารถใช้ไฟฟ้าเพื่อสูบน้ำเข้าแปลงลำไยได้ รวมทั้งแปลงที่กำลังยืนต้นจะตายให้รอดตายได้ ส่วนแผนระยะสั้น เสนอเรื่องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือการไฟฟ้าเข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลืออย่างถาวร โดยเกษตรกรยื่นขอโครงการ จำนวน 2 โครงการ คือ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านใหม่สารภี 3 และสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหนองบัว 1 พร้อมทำการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยขาหมาหลวง และโครงการสูบน้ำด้วยแสงอาทิตย์

      

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน