ข่าวด่วน

‘ม.ล.ปนัดดา’ เผยความรู้สึก So Long Farewell-ในความทรงจำ ชีวิตการรับราชการ กระทรวงยุติธรรม

วันที่พฤษภาคม 2562 ..ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ถือเป็นโชคดีอย่างยิ่ง ที่ห้วงเวลาหนึ่งของชีวิต ผมได้มีโอกาสมารับราชการสนองพระเดชพระคุณ กระทรวงยุติธรรม หนึ่งในกระทรวงหลักของการสืบสานงานราชการแผ่นดิน ที่ผมจะไม่มีวันลืมในน้ำใจไมตรีอันดีงามของพี่น้องเพื่อนข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในความทรงจำของการปฏิบัติราชการร่วมกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ ฝ่ายปกครอง นักสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนบุคลากรของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในหลายจังหวัดและกรุงเทพมหานคร

ความทรงจำที่จะดำรงอยู่กับผมและครอบครัวเสมอในความมุ่งมั่นและความปรารถนาดีของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ และบุคลากรทุกคนที่ต่างมีความมุ่งมั่นตั้งใจ มีความเมตตากรุณาแก่ลูกหลานเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ที่เด็กทั้งหลายทุกคนเหล่านี้จะต้องฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมาเป็นบทเรียนสำคัญของชีวิตไปให้ได้ และเป็นความหวังให้กับประเทศชาติและประชาชนในวันข้างหน้า ลูกหลานเยาวชนผู้จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ มีความขยันหมั่นเพียร ต้องเรียนจบ กศน. เป็นปฐมบททางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และขวนขวายเรียนต่อเมื่อมีโอกาส ลูกหลานมีความเป็นสุภาพชน มีความรู้รักสามัคคี ครองตนด้วยเหตุและผล มีความพอเพียง และเป็นคนไทยที่ดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ยึดมั่นความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นอเนกอนันต์แก่ปวงชนชาวไทย

ผมขอกล่าวคำอำลามายังพี่น้องเพื่อนข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ฯลฯ กระทรวงยุติธรรม ในโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ตามระเบียบวาระทางการบริหารราชการ แต่ในใจของผมนั้น คงมิได้อยู่ห่างไกลหรือจากไปที่ไหน จะยังคงรำลึกถึงกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกระทรวงยุติธรรม ความเป็นพสกนิกรชาวไทยใต้ร่มพระบารมี ที่จะดำรงความรักความผูกพันของพี่น้องเพื่อนข้าราชการทุกหมู่เหล่าและประชาชนชาวไทยสืบไป

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน