ข่าวด่วน

ชลประทานเชียงใหม่ฟันธง ลุ่มน้ำปิงตอนบนไม่ประสบ ‘ภัยแล้ง’

วันที่ 26 เมษายน 2562 นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำปิงตอนบน ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 1 (เชียงใหม่และลำพูน) ว่า พื้นที่สองฝั่งแม่น้ำปิงตอนบนครอบคลุมพื้นที่ 11 อำเภอ ใน .เชียงใหม่ และ 4 อำเภอ ใน .ลำพูน โดยเปรียบเทียบกับปี 2561 ซึ่งไม่มีปัญหาเรื่องภัยแล้ง พบว่า สภาพน้ำท่าใกลัเคียงกับปีที่ผ่านมา

โดยมีความต้องการใช้น้ำในฤดูแล้ง ถึงปลายเดือนพฤษภาคม ในส่วนของการเกษตร 161,901 ไร่  หรือ 180 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ..) และมีการใช้ไปแล้ว 136 ล้าน ลบ..  การอุปโภคบริโภค (ประปา) 21 ล้าน ลบ.. ใช้ไปแล้ว 16.00 ล้าน ลบ.. ยอดความต้องการน้ำในฤดูแล้ง 202 ล้าน ลบ.. โดยใช้น้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล 110 ล้าน ลบ.. และ Base Flow 92 ล้าน ลบ..

ในขณะที่น้ำต้นทุน เขื่อนแม่งัดฯ 137.90 ล้าน ลบ.. (52.04%) น้อยกว่า ปี 2561 หรือ 8.92% การจัดสรรน้ำลงลำน้ำปิง โดยเปรียบเทียบปี 2561 ซึ่งไม่มีปัญหาภัยแล้ง ปี 2561 จัดสรรลง 95 ล้าน ลบ..  (แบบรอบเวรแบ่งเป็น 19 งวด) ในปี 2562 มีแผนจัดสรรลง 110 ล้าน ลบ.. (แบบรอบเวรแบ่งเป็น 25 งวด) เนื่องจากภัยแล้งประเมินแล้วยาวนานขึ้นประมาณ 1 เดือน แต่คาดว่าจะไม่ประสบปัญหาวิกฤติภัยแล้ง ซึ่งปัจจุบันส่งน้ำแล้ว 16 งวด รวม 75.31 ล้าน ลบ.. (น้อยกว่าแผน 7.08 ล้าน ลบ..) ตรวจสอบแล้วมีน้ำเพียงพอ หลือน้ำที่จัดสรร 35.44 ล้าน ลบ..

ข้อมูลด้านประตูระบายน้ำวังปาน ปริมาณน้ำ 4.720 ล้าน ลบ..ความจุที่ระดับเก็บกัก 4.515 ล้าน ลบ.. ประตูระบายน้ำแม่สอย ปริมาณน้ำ 3.171 ล้าน ลบ..ความจุที่ระดับเก็บกัก 7.005 ล้าน ลบ.. (ลดระดับน้ำด้านเหนือน้ำเพื่อเสริมคันกั้นน้ำ)

คาดการณ์และประเมินว่าสามารถบริหารจัดการน้ำจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2562 โดยเกินจากกรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์ไว้กลางเดือนพฤษภาคม 2562 ปริมาณน้ำเขื่อนแม่งัดฯ มีน้ำใช้การเหลือประมาณ 45 ล้าน ลบ.. 1 กรกฎาคม 2562  สำหรับเตรียมแปลงตกกล้าฤดูฝนปี 2562 และมั่นใจว่าฤดูแล้งปี 2562 ไม่มีปัญหาภัยแล้งในลุ่มน้ำปิงตอนบนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 กล่าว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน