ข่าวด่วน

ม.ล.ปนัดดา ย้ำขรก.ยึดคุณธรรมจริยธรรม บอกคนรุ่นใหม่สืบสานปณิธานคนรุ่นเก่า-ผสานวิทยาการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง

เมื่อเวลา 13.00 . วันที่ 19 เมษายน 2562 ที่ ห้องเชียงใหม่ ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส .เมือง .เชียงใหม่ ..ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ปาฐกถาพิเศษ เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณให้แก่เครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ ซึ่งกรมบังคับคดีคัดเลือกจากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณของกรมบังคับคดี หลักสูตรพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณรุ่นที่ 3 โดยกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม กับสถาบันพระปกเกล้า

โดย ..ปนัดดา กล่าวว่า ภูมิใจที่ได้กลับมาเยือน .ชียงใหม่ ที่ได้ชื่อว่าล้านนาไทย ซึ่งมีมหัศจรรย์ในลักษณะภูมิประเทศที่สง่างาม จนเป็นที่หมายปองของประเทศต่างๆ ในยุคล่าอาณานิคม แต่ก็สามารถรอดพ้นการรุกรานมาได้ตราบจนทุกวันนี้ เพราะผู้คนที่มีศีลธรรมและจริยรรมที่เกิดจากธรรมชาติโดยแท้ ซึ่งคำว่าธรรมชาติ ก็คือ ธรรม และการที่เราไม่ฝืนธรรมชาติก็คือ การดำรงตนด้วยคุณธรรมจริยธรรม ไม่คดโกง โปร่งใส จึงอยากให้ข้าราชการไทยได้ยึดถือและปฏิบัติ ประพฤติตนให้ดี ไม่นอกลู่นอกทาง แต่ขอให้สำนึกว่าตนเองนั้นโชคดีและมีบุญที่ได้เป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ล่าสุดเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติ (...) มาตรฐานทางจริยธรรม .. 2562 มีความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำ และยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่รัฐสภา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐในฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึง หน่วยงานธุรการของรัฐสภา องค์กรอิสระ ศาล และองค์กรอัยการ

... ฉบับนี้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ ซึ่งประกอบด้วย 1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 3. กล้าตัดสินใจ และกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ 7. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ

..ปนัดดา กล่าวว่า หากข้าราชการเคร่งครัดตาม ...นี้ บ้านเมืองก็จะขับเคลื่อนเดินหน้า ขอเพียงยึดมั่นสถาบันหลักของประเทศ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภายใต้การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข โดยยึดหลักจริยธรรม คุณธรรม ตามศาสตร์พระราชา พระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รู้รักสามัคคี เข้าใจเข้าถึงพัฒนา โดยผสานเข้ากับการทำความดีด้วยหัวใจ ประชาชนคนไทยมีความเป็นสุภาพชนอ่อนน้อมถ่อมตน อาศัยหลักนิติรัฐบวกความสามัคคีช่วยผลักดันประเทศให้เดินหน้าไปง่ายๆ  ในแบบที่เรียกว่า ขนาดเล็กแต่ยิ่งใหญ่ เล้กแต่มีความงดงาม

การเป็นข้าราชการคือ การทำหน้าที่ตนเองให้ดีที่สุด ช่วยเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมาต่อข้าราชการการเมืองซึ่งไม่ทราบในทุกเรื่อง ไม่ใช่การเอาอกเอาใจ ไม่อย่างนั้นก็จะผิดตามกันไปหมด เหมือนที่เคยเกิดกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในอดีต ขอเพียงอย่าเห็นผิดเป็นชอบ การทำความดีต้องทำสม่ำเสมอ คือมีความเสมอต้นเสมอปลาย ไม่ใช่พอมีอำนาจบาตรใหญ่แล้วหลงลืมตัว เพื่อเป็นแบบอย่างแก่เยาวชน ซึ่งปัจจุบันมีความแบ่งแยก และมีคนไปพูดว่าต่อไปไม่ต้องเรียกพี่ป้าน้าอา หรือการยิ้มของคนไทยเป็นเรื่องไม่ฉลาด ถือว่าคนพูดขาดประสบการณ์อย่างมาก เพราะเรื่องการยิ้มของคนไทยมีที่มาจากฝรั่งต่างชาติหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ทุกอย่างมีเหตุและผล เป็นเรื่องราวในอดีตที่คนทุกรุ่นต้องทำร่วมกัน

..ปนัดดา กล่าวว่า คนรุ่นเก่าคือคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่วางรากฐานให้แผ่นดิน เหมือนเช่นที่ในหลวงรัชกาลที่ 8 และในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำรัสไว้ว่าเวลาทำความดีหรือทำอะไรสำเร็จต้องยกให้พ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามา อย่าได้สำคัญตนเอง ดังนั้นคนรุ่นหลังควรมีความสุขุมรอบคอบ และช่วยกันสืบสานปณิธานคนรุ่นเก่ามาผสานกับวิทยาการสมัยใหม่จากที่ได้เรียนรู้เพิ่มพูนขึ้นเพื่อพัฒนาไปสู่อนาคตให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง ไม่ใช่การพูดต่อว่าคนรุ่นเก่า ซึ่งถือว่าผู้พูดขากวุฒิภาวะอย่างมาก เพราะคนที่จะเข้ามาบริหารประเทศชาติบ้านเมืองต้องมีความสุขุมรอบคอบมีความคิด มีเหตุและผล ไม่ตีโพยตีพายว่ากล่าวจนเกิดความแตกแยกไม่อย่างนั้นจะทำให้เกิดการลบหลู่ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามแล้วจะนำไปสู่การรู้รักสามัคคีได้อย่างไร

การอ่านหนังสือคือสิ่งที่สำคัญ เพราะเป็นเรื่องที่มีคุณค่ามาก เนื่องจากโซเชียลมีเดียไม่สามารถเชื่อได้ 100% ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดเสียมาก ผู้ที่เป็นข้าราชการจึงยิ่งต้องมีระเบียบวินัยในการครองตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพราะปัจจุบันจุดอ่อนของสังคมไทยคือ การทะเลาะเบาะแว้ง ดังนั้นข้าราชการจึงต้องมีความอดทนอดกลั้นและอดออมให้มาก ดั่งเช่นสมเด็จย่าฯ ทรงสอนไว้ว่า ปัญญานำหน้าชีวิตสู่ความสำเร็จดีงาม เรียนรู้ตลอดเวลา เพราะการเรียนไม่มีวันจบ แต่เมื่อไปเรียนต่างประเทศต้องยึดหลักคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 5 ที่ว่า..ให้พึงสำนึกในใจว่า เราไม่ได้มาเรียนจะเป็นฝรั่ง เราเรียนเพื่อเป็นคนไทยที่มีความรู้เสมอฝรั่ง..ปนัดดา กล่าว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน