ข่าวด่วน

‘ดอยหล่อ’แล้งแล้ว เชียงใหม่เปิดโครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจฯ ลงพื้นที่แจกจ่ายน้ำบรรเทาความเดือดร้อน

วันที่ 21 มีนาคม 2562 ที่ลานสนามหญ้า กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 (มทบ.33) ค่ายกาวิละ .เมือง .เชียงใหม่ พล..สาธิต ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.33 เป็นประธานปล่อยขบวนรถตามโครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้งประจำปี 2562 เพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ในหลายพื้นที่ โดยเป็นการสนธิกำลังระหว่างศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 33 และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดเตรียมกำลังพล ยานพาหนะ และน้ำสะอาด เข้าร่วมสมทบ

พล..สาธิต กล่าวว่า วันนี้เป็นการตรวจความพร้อมการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง และออกปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ .ดอยหล่อ .เชียงใหม่ ที่เริ่มขาดแคลนน้ำ โครงการราษฏร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ซึ่งเป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจึงเปิดปฏิบัติการขึ้น เพราะภัยแล้งเป็นปัญหาในพื้นที่เกิดต่อเนื่องมาจากปัญหาหมอกควันและไฟป่า ซึ่งขณะนี้เร่ิมคลี่คลายแล้ว แต่กลับมีภัยแล้งเกิดซ้อนขึ้นมา เราก็ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือ ก่อนที่จะเตรียมกมารับมือความเสียหายจากพายุฤดูร้อนที่จะตามมาเช่นกัน

ภาพรวมปัญหาภัยแล้งในปีนี้ไม่น่าหนักมาก เพราะปริมาณน้ำในเขื่อนมีกักเก็บไว้เพียงพอตลอดทั้งปี แต่บางพื้นที่เช่น .ดอยหล่อ ระบบชลประทานเข้าไปไม่ถึง ซึ่งขณะนี้บางพื้นที่ประสบปัญหาแล้ว เราจึงเร่งออกสำรวจและให้ความช่วยเหลือเป็นการด่วนพล..สาธิต

ทั้งนี้ปัจจุบันประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งอย่างเป็นทางการ ประกอบด้วยความผันแปรของสภาพภูมิอากาศ และสภาวะโลกร้อนที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ปริมาณน้ำที่เก็บกักในอ่างเก็บน้ำ และเขื่อนหลักบางแห่งมีปริมาณน้ำต่ำกว่าเกณฑ์  ส่งผลให้มีแนวโน้มที่จะเกิดสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะพื้นที่อยู่ห่างไกลจากเขตชลประทาน จะได้รับผลกระทบจากสภาวะภัยแล้ง ทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ ในการทำเกษตรกรรม อุปโภคและบริโภคเป็นจำนวนมาก ทำให้มีการขอรับความช่วยเหลือจากฝ่ายปกครองของรัฐเป็นประจำทุกปี

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน