ข่าวด่วน

‘ม.ล.ปนัดดา’ บอกลูกหลานไทย ศึกษาหาความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันชีวิต

เมื่อบ่ายวันที่ 19 มีนาคม 2562 ..ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม ประชุม พบปะสนทนา กับผู้บริหาร ข้าราชการ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ และบรรยายพิเศษ เรื่องลูกหลาน คือ อนาคตของชาติและวิชาสนทนาภาษาอังกฤษ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 .เมือง .ราชบุรี

..ปนัดดา กล่าวในตอนหนึ่งของการบรรยายพิเศษว่า ลูกหลานทุกคนต้องมุ่งมั่นเรียนหนังสือ เกียจคร้านไม่ได้  ต้องจบ กศน. เป็นพื้นฐานชีวิต ผู้ใดมีพรสวรรค์ก็ขวนขวายเรียนรู้เพิ่มเติม เสมือนหนึ่งเป็นภูมิคุ้มกันตัวต่อไปภายภาคหน้า สังคมจะไม่เรียบร้อยไม่เป็นระเบียบอย่างไร เราต้องไม่เป็นเช่นนั้น ที่จะทำให้เราเสียโอกาส

ลูกหลานต้องเข้าใจว่าการประกอบสัมมาชีพ อันเป็นที่มาของรายได้  เพื่อนำไปใช้จ่ายในการดำรงชีวิต ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยสี่ ได้แก่  อาหาร ที่อยู่อาศัย  เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ในอดีตกาลสิ่งของต่างๆ เหล่านี้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ผู้มีบุญคุณใหญ่หลวงเป็นผู้จัดหาให้แก่สมาชิก  ด้วยการผลิตขึ้นใช้เองในครอบครัว โดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินซื้อหา  ปัจจุบันการดำรงชีวิตในสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปมาก ประชาชนจำเป็นต้องมีการศึกษามากขึ้น ความรู้ที่ได้รับจะเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ เพื่อให้มีรายได้มาซื้อปัจจัยสี่และสิ่งของอื่นๆ ในการดำรงชีวิตและสร้างมาตรฐานที่ดีให้แก่ตนเอง ครอบครัว  และสังคม อาชีพมีอยู่มากมาย ลูกหลานสมควรพิจารณาเลือกประกอบอาชีพที่มีความถนัดและความสนใจ  สำคัญคือต้องสุจริต มีความมั่นคงในชีวิตและมีรายได้เพียงพอกับการครองตนและครอบครัวโดยยึดหลักสุจริตธรรมตามพระราชปณิธานของพระองค์ท่านเป็นตรรกะแห่งชีวิตตราบวันสุดท้าย..ปนัดดา กล่าว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน