ข่าวด่วน

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ย้ำ ‘ข้าราชการ’ทุกหมู่เหล่า ต้องเป็นหลักให้ประชาชน

วันที่ 18 มีนาคม 2562 ..ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษ เรื่องการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขให้แก่ นายทหารนักเรียนซึ่งเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 63 กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ห้องบรรยายโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง

..ปนัดดา กล่าวในตอนหนึ่งของการบรรยายพิเศษว่า ข้าราชการทุกหมู่เหล่า พลเรือน ตำรวจ ทหาร ต้องเป็นหลักให้กับพี่น้องประชาชน ไม่หวั่นไหว ไม่ไร้จุดยืนหรืออุดมการณ์ของความเป็นข้าราชการของแผ่นดิน สิ่งสำคัญที่ผ่านมาในประสบการณ์ของข้าราชการในหลายๆ กระทรวงหรือต้นสังกัด แทนที่จะรู้จักระบบการคานอำนาจที่เหมาะสม การทัดทานอำนาจ การเสนอแนะ หรือแม้แต่การคัดค้านการกระทำที่ปราศจากความถูกต้องและธรรมาภิบาลด้วยเหตุและผล แต่กลับไปตามใจหรือเกรงกลัวต่อทางฝ่ายการเมืองชนิดเลยเถิด จนกลับกลายเป็นความเคยชิน เคยตัว ความผิด และโดนพันธนาการตามมามากมายหลายราย

เรื่องนี้ข้าพเจ้ามองว่าเป็นเรื่องสำคัญมากทั้งทางความคิดแม้เพียงเริ่มต้นคิดหรือการวางแผนและการกระทำที่เรียกว่าพฤตินัย ความเจริญรุ่งเรืองของชาติบ้านเมือง และหลักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์พระประมุข ผู้เป็นข้าราชการที่ดีต้องมีความภาคภูมิในความเป็นข้าราชการของพระมหากษัตริย์ ข้าราชการของประชาชน หรือฝ่ายที่เป็นข้าราชการการเมือง ต่างจะต้องมีความเข้าใจในบทบาทแห่งตน ความสำรวม ความสุภาพ ความซื่อสัตย์สุจริต แนวนโยบาย การกระทำ คำพูดคำจา และจิตสำนึกที่เป็นภาพรวม เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของแผ่นดิน..ปนัดดา กล่าว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน